د والي پیغام

۱ کال 6 میاشتې ago

پرمختیا، ثبات او امنیت د شونتیا لپاره د سیمه ییزي حکومتولۍ پیاوړي کول.

الحاج لونګ فیضان
123