د والي پیغام

8 میاشتې 3 اونی ago

پرمختیا، ثبات او امنیت د شونتیا لپاره د سیمه ییزي حکومتولۍ پیاوړي کول.

الحاج لونګ فیضان
123