د والي پیغام

2 کلونه 11 میاشتې ago

پرمختیا، ثبات او امنیت د شونتیا لپاره د سیمه ییزي حکومتولۍ پیاوړي کول.

الحاج لونګ فیضان
123