طرحه محصولات سیب و لایت میدان وردګ منظور وسیب در مینو دولت ګنجانده شد!

 

از طرف مقام ولایت میدان وردک چند قبل طرحه حاصلات سیب به مرکز ارسال ګردیده بود و برای اولین بار محصولات سیب در مینو غذایی دولت اضافه شد.

جنرال مظفرالدین یامین و الی میدان وردګ از دولت مرکزی خواسته بود تا سیب درجه اول رابه کشورهای خارجی صادر و سیب درجه دو در مینو دولت شامل و سیب در جه سوم رابه اب میوه تبدیل نمایند. اقای یمین به دهقانان اطمینان داد که محصولات شما به قیمت بالاتر به قروش خواهد رسید و در کشور از محصولات و تولیدات وطنی استفاده خواهد شد.

حاجی پاچا مرسلین ریس اتحادیه سیب ګفت: قرارداد محصولات سیب عقد ګردیده است و کشاورزان ازطریق اتحادیه ما محصولات سیب خود به قیمت بالاتر به فروش رسانده میتوان.

در همین حال و لید احمد تسل رئیس زراعت به کشاورزان ګفت: د هقانان که محصولات خود تاهنوز به فروش نه رسانده زمینه فروش برایش مساعد خواهد شد و شما میتوانید برای فروش محصولات سیب خویش به ریاست زراعت هماهنګی نمایند.

این درحال است که پیش از این در منیو غذایی  نیروی ملی دفاعی و امنیتی افغان سیب ایران و کیله پاکستان ګنجانیده بود.