دحج اوقافوریاست د اعلانونه

دحج اوقافو ریاست غواړې چې  دلاندې بستونو لپاره  په شرایطو مناسب کسان استخدام کړي