پلان انکشافی میدانشار - مقام ولایت میدان وردګ

پلان انکشافی میدانشار

تاریخ نشر: Mar 18, 2012

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

سپاسگذاری

مسرت دارم در جلسة اشتراک می نمایم که در آن برای بار اول به سطح ولایت یک پلان همه جانبه تدوین میگردد.

تدوین این پلان با ما کمک خواهد کرد تا در بخش های امنیت، بازسازی و حکومتداری بهتر ولایت تمام فعالیت های خویش را متمرکز نمائیم و به مردم خدمات مفید و بر وقت را ارایه نمائیم.

من در تدوین این پلان از توجه ویژه مقام ولایت، روسای سکتوری، مشاورین، تیم تخنیکی مقام ولایت، شوراهای محلی، انکشافی، علما، جوانان، زنان،  معلولین و معیوبین و کوپراتیفهای زراعتی و همچنان از تمام تسهیل کننده گان از صمیم قلب تشکر می نمائیم که به سطح ولایت و ولسوالیها این پلان همه جانبه و جامع را ترتیب نموده اند.

همچنان از تمام موسسات کمک کننده، تیم بازسازی ولایتی، نیروهای مستقر آیساف و دولت مرکزی ارزومندم که در مورد تطبیق این پلان و عملی نمودن پروژه های آن، به آنهای که اولویت داده شده، بدست باز کمک نمایند.

 

بااحترام

نورمحمد سخی

شاروال میدان شهر

 

 

 
 

ب


پيام روسای شوراهای محلی و انکشافی

پلان انکشافی ولسوالی که به همکاری جناب والی صاحب، مشاورین، روسای سکتوری، ولسوال، شوراهای محلی، انکشافی، علما، زنان، جوانان، معلولین و معیوبین، کوپراتیف ها و موسسات تمویل کننده ترتیب و تنظیم گردیده، یک پلان مهم و جامع می باشد. بناءً پیام خود را برای تمویل کننده گان، مسولین دولتی و مردم ولسی ذیلاً ارایه می نمائیم:

 

پیام ما برای تمویل کننده گان این است که در تطبیق پروژه های پلان همکاری نموده و کوشش نمایند که برنامه های خود را مطابق پلان مربوطه ولسوالی تطبیق نمایند. و قرارداد ها تطبیق این پروژه ها برای آن کسان یا شرکت ها بدهند که مجرب، مسلکی و کیفیت کار شان خوب باشد. و همچنان تمویل کننده گان وقت به وقت از پیشرفت این پروژه ها نظارت نمایند.

مسولین دولتی کوشش نمایند تا برای تطبیق پروژه های این پلان که از طرف مردم انتخاب گردیده توجه موسسات تمویل کننده را جلب نموده تا پروژه های این پلان بوجه احسن را تطبیق و همچنان برای شرکت های تطبیق کننده زمینه کار را مساعد نمایند. در مورد تامین امنیت و به مشکلات شان وقت به وقت رسیدگی نموده و همچنان پروژه های که از طرف این شرکت ها تطبیق میگردد از طرف مقام ولایت یک کمیسیون نظارتی ایجاد گردد تا از نزدیک ازین پروژه نظارت نمایند.

پلان ولسوالی بخاطر بهبود وضعیت ولسوالی، مردم و قریه جات طرحه گردیده، مردم مسولیت دارد تا پروژه های که از طرف موسسات خارجی و داخلی تمویل میگردد و از طرف شرکت های خصوصی و دولتی تطبیق می شود، حمایت نمایند. بناءً فراهم نمودن کار، جای بودباش و مسولیت امنیت این شرکت ها و اعضای موسسات تمویل کننده را مردم به دوش خود بیگیرد تا برای ایشان خدمات خوب عرضه گردد.

در اخیر پیام ما برای تمام مردم افغانستان باالخصوص به باشندگان ولایت میدان وردگ این است: بیائید بجای جنگ راه صلح و ارامی را انتخاب نمائیم یکی و متحد شویم و به این مملکت غریب و مردم مظلوم خدمت نمائیم.

 

با احترام

روسای شوراهای محلی و انکشافی

 

 

 

 

 
 

ج


فهرست

عناوین                                                  صفحه

مقدمه.. 97

پروسه تدوین پلان انكشافي ولسوالي.. 97

مراحل تدوین پلان انکشافی ولسوالی:.. 97

مجموعه پروژه های ولسوالی.. 98

معلومات عمومی.. 98

الف: معرفی:.. 98

ج: دورنمای ولسوال.. 98

د: ماموریت:.. 98

هـ : وظایف و مکلفیت های اساسی ولسوال.. 99

و. اولويت ها برای این ولسوالی.. 100

تحلیل وضعیت سکتورها به سطح ولسوالی.. 100

پروژه های شامل پلان های ولسوالی:.. 102

پروژه های خارج پلان های ولسوالی:.. 102

ارزيابي تمام پروژه ها.. 102

چالشها:.. 102

پیشنهادات و راه حل ها.. 103

لست پروژه هاي ولسوالي.. 104

سكتور امنيت.. 104

سكتور حکومتداري، حاكميت قانون و حقوق بشر.. 105

سكتور صحت و تغذيي.. 106

سكتور معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت.. 108

سكتور زراعت و انكشاف دهات.. 112

سكتور زيربنا و منابع طبيعي.. 114

سکتور سکتور رشد اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی.. 117

سكتور مصونيت اجتماعي.. 118

ضمایم.. 119

ضميمه اول: اعضاي ترتيب و تنظيم پلان:.. 119

ضميمه دوم: اشتراك كننده گان.. 119

 

 

 
 

د

 

 
 

 


مقدمه

از طرف مقام ولايت ميدان وردگ تصميم  گرفته شد تا فعاليت هاي انكشافي خويش را موثر، مفيد، متوازن و مطابق به نيازمندي ها و اولويت هاي مردم در سطح محل عيار نمايند. جهت پوشاندن جامه عمل براي اين تعهدات پلان انكشافي ولايت و ولسوالي ها ترتيب گرديد.

جهت توان بخشيدن به اهالي براي گرفتن مسوليت در راستاي پروسه پلانگذاري و منسجم ساختن نيازمندي هاي انكشافي و اولويت ها براي ولسوالي شان. پس ضرورت احساس شد تا شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیفها به سطح محلات در ولسوالي ايجاد و به پروسه پلانگذاري تحت رهبري مردم جامه عمل بپوشاند. به همين منظور 30 جوزا سال 1390 شوراي انكشافي و محلي و كوپراتيف ها از طرف مقام ولايت دعوت گردیدند تا پروسه وسيع پلان گذاري پلان انكشافي در ولسوالي خویش را تسهيل و براي این ولسوالی پلان انكشافي را تهيه و ترتيب نمایند.

پروسه تدوین پلان انكشافي ولسوالي

طبق هدایت مقام ولایت میدان وردگ بتاریخ 23 سرطان سال 1390 اعضای شوراهای انکشافی، محلی، علماء، زنان، جوانان، معلولین و معیوبین کوپراتیف ها با اشتراک اعضای شورای ولایتی برای اشتراک در جلسه تهیه پلان انکشافی ولسوالی دعوت گردیدند. که از طرف مسولین مقام ولایت درمورد پلانهای ولسوالی، دستاوردهای ولسوالی و  چالش های ولسوالی معلومات ارایه گردید و همچنان از طرف اشتراک کننده گان جلسه سوالات مطرح و جناب والی صاحب به سوالات شان پاسخ ارایه نمود.

بعداً از طرف مقام ولایت کمیته های ولسوالی تشکیل شد و همچنان برای این کمیته های فورمها توزیع گردید و در فورمها از طرف اشتراک کننده گان چالشها، پیشنهادات و پروژه ها مربوط این ولسوالی انتخاب گردید. که این پروژه از طرف روسای سکتوری تائید و در پلان ولسوالی شامل گردید.

مراحل تدوین پلان انکشافی ولسوالی:

 1. تسهيل کنندگان پروسه پلانگذاری انکشافی ولسوالی را با مقامات ولسوالی و ولايتی، شوراهای محلی، انکشافی، علما، جوانان، زنان معیوبین و معلولین و با ریاست های سکتوری هماهنگ ساختند؛
 2.  تسهيل کنندگان معلومات ثانوی را در باره ولسوالی از مقامات ولسوالی، ریاست های سکتوری و شوراهای محلی و انکشافی و کوپراتیف ها جمع اوری نمودند؛
 3. تسهيل کنندگان روند پلانگداری انکشافی را به اشتراك کنندگان تشريح نمودند؛
 4. تسهيل کنندگان معلومات ثانوی را جهت حصول صحت با شورای ولایتی، ریاست های سکتوری و با موسسات تمویل کننده شريك ساختند تا اطمينان حاصل گردد که اين معلومات انعكاس دهنده وضعيت در منطقه ميباشد؛
 5. اشتراک کنندگان وضيعت ولسوالی را تجزيه و تحليل نمودند و مشکلات ولسوالی را شناسايی نمودند؛
 6. اشتراک کنندگان هدف انکشافی، مقاصد، استراتيژی ها و فعاليت ها را جهت بيان نمودن مسايل انکشافی ولسوالی شناسايی نمودند؛
 7. اشتراك کنندگان نظريات پروژوی را برای ولسوالی پيشنهاد و اولويت بندی نمودند؛
 8. نتايج واصله از ساحه توسط ریاست های سکتوری طی مراحل گرديده و بعدا از تصدیق شورای ولایتی به ارگانهای محلی بخاطر تائید انتقال و در آنجا نیز تائید گردید؛
 9. پلان متذکره بعد از تائید ارگانهای محلی به زبان های پشتو، دری و انگلیسی ترتیب و به هر لسان بتعداد پنج صد جلد طبع گردید؛ و
 10. پلان انکشافی ولسوالی به تمام موسسات تمویل کننده، وزارت های زیربط، ولایت میدان وردگ و مقام ولسوالی تحويل داده شد.

مجموعه پروژه های ولسوالی

شماره

سکتورها

تعداد پروژها

مصارف

1

دفاع و امنیت

5

$267000

2

حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

2

$30000

3

معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت

27

$2621000

4

صحت و تغذیی

5

$490000

5

زراعت و انکشاف دهات

16

$3763000

6

زیربنا و منابع طبیعی

16

$2187617

7

رشد اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

1

$25000

8

مصونیت اجتماعی

3

$700000

مجموعه مصارف

75

$10083617

 

 

معلومات عمومی

الف: معرفی:

مرکز ولایت میدان وردگ شهر میدان در 35 کیلومتری غرب کابل موقعیت دارد. میدان شهر که 345 کیلو متر وسعت دارد از سطح بحر 2225 متر بلند در بین (٣٤٢٧٠٠) درجه عرض البلد و (٦٨٤٨٠٠) درجه طول البلد موقعیت دارد که با داشتن 59 قریه اصلی و یک قریه فرعی (٦٠٧٥٨) نفر نفوس دارد.

بطور عموم مردم میدان شهر مصروف زراعت، مالداری، باغداری و تجارت می باشند. البته وضعیت اقتصادی مردم آن بسیار بهتر نیست.

ب: حوزه های میدانشهر:

 1. حوزه عثمان خیل؛
 2. حوزه چارکه؛ و
 3. حوزه ابراهیم خیل.

ج: دورنمای ولسوال

میخواهم که برای نیل به حکومتداری بهتر، تطبیق قانون تامین امنیت و انکشاف همه جانبه در تمام پروسه ها از طریق اشتراک مردم، رسیده گی به مشکلات آنها، مدیریت نیرومند، وضاحت و بالاخره تطبیق همین پلان انکشافی برای مردم در تمام ساحات ارایه خدمات را در چوکات قانون یقینی نمایم.

د: ماموریت:

برای رسیدن به دورنمای فوق به انجام ماموریت های ذیل ضرورت است:

 • به کمک مردم بانفوذ و بزرگان قومی در ولسوالی مذکور تقویه روند صلح و اشتی ملی؛
 • ایجاد مرکز هماهنگی بین ارگانهای امنیتی؛
 • عکس العمل عاجل و مناسب در برابر مخالفین مسلح خارجی؛
 • تکمیل تشکیل ولسوالی و بلند بردن ظرفیت های مامورین موجود؛
 • برای پروگرام متذکره جلب حمایت افراد با نفوذ و بزرگان قومی به سطح ولایت؛
 • ایجاد پسته های امنیتی در نقاط حاکم و موثر؛
 • ایجاد قیام مشترک مردمی در برابر مخالفین ویرانکار؛
 • اعطای جوایز و مکافات برای انهائیکه به منظور جلوگیری اعمال تخریب کاران اطلاع رسانی می نمایند؛

در راه رسیدن به دورنمای خویش توسط اجرای ماموریت های فوق خواهیم توانست در شش سال آینده 90 فیصد ساحه را از مخالفین پاک نمائیم.

هـ : وظایف و مکلفیت های اساسی ولسوال

 1. نماینده گی از قوه مجریه و اعمال صلاحیت های سپرده شده در سطح ولسوالی؛
 2. مسؤل تامین حفظ  صلح، امنیت، نظم عامه و ثبات در سطح ولسوالی می باشد؛
 3. نماینده گی از دولت درسطح ولسوالی؛
 4. تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین؛
 5. حصول اطمینان از ایجاد و تطبیق حکومتداری خوب؛
 6. حفاظت و تقویت حقوق بشری مردم؛
 7. حصول اطمینان از عرضه نیازهای اساسی اقتصادی مردم؛
 8. تلاش برای کاهش فقر؛
 9. تقویت انکشاف فرهنگی و اجتماعی؛
 10. حصول اطمینان از این که باشندگان ولسوالی خدمات عامه مورد نیازشان را با کیفیت مطلوب دریافت می نمایند؛
 11. از بین بردن کشت کوکنار و تقویت معیشت بدیل؛
 12. حصول اطمینان از تطبیق استراتیژی انکشافی ملی افغانستان و برنامه های دارای اولیت ملی؛
 13. ایجاد هماهنگی میان مساعی ادارات محلی و مرکز در ولسوالی؛
 14.  ایجاد یک سیستم مناسب جهت پرداخت پول نقد، ایجاد تغییرات در طرح پیشنهادی بودجه، طی مراحل قرار داد ها وتوافقنامه های مختلف؛
 15. تطبیق ساختارها و نظام های سازمانی جدید؛
 16. اعتلای ارزش های دینی؛
 17. حصول اطمینان از پلانگذاری و مدیریت موثر پلان های انکشافی ولسوالی؛
 18. حصول اطمینان از حسابدهی اداره ولسوالی؛
 19. حسابدهی ولسوال به مردم؛
 20. حصول اطمینان از ایجاد یک سیستم نظارت و ارزیابی؛
 21.  حصول اطمینان از تدوین برنامه های لازم برای مقابله با حوادث طبیعی و کاهش اسیب های ان؛ و
 22. ایجاد یک نظام ار تباطات مدرن.

و. اولويت ها برای این ولسوالی

 1. سكتور زراعت و انكشاف دهات؛
 2. سكتور صحت و تغذيه؛
 3. سكتور معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت؛
 4. سكتور حكومتداري، حاكميت قانون و حقوق بشر؛
 5. سكتور رشد اقتصادي و انکشاف سکتور خصوصی؛
 6. سکتور دفاع و امنیت؛
 7. سکتور زیربنا و منابع طبیعی؛ و
 8. سکتور مصونیت اجتماعی.

تحلیل وضعیت سکتورها به سطح ولسوالی

سکتور دفاع و امنیت

 • پروگرام جمع آوري سلاح از نزد افراد غير مسوول تطبيق شده است؛ و
 • دو ماموريت پولیس در ميدان شهر ايجاد گرديده و عملاً فعاليت مي نمايند.

سکتور حكومتداري، حاكميت قانون و حقوق بشر

 • تمام ادارات دولتي مطابق تشكيل در ولسوالي نامبرده فعاليت دارند؛
 • تعداد كارمندان در دواير دولتي بدون از پولیس، اردو و امنیت به 2186 مرد و 18 زن می رسد؛
 • زياتر دواير تعمير دفتري دارد؛
 • پروسه PRR70 فيصد تطبيق گرديده؛ و
 • يك مركز مساعدت هاي قانوني به سطح ولسوالی فعاليت دارد.

سکتور معارف، فرهنگ، رسانه ها و ورزش:

 • سطح سواد در مردان 60 فيصد و در زنان 10 فيصد ارزيابي گرديده است؛ و
 • درین ولسوالی جمعاً 28 باب مکتب وجود دارد، که هشت باب ابتدائیه، چهار باب متوسطه، هشت باب لیسه، دو باب مکتب تخنیکی، یک دارالحفاظ، یک دارالمعلمین، یک دارالعلوم و سه مدرسه می باشد که در آنها 8397 پسر و 2828 دختر مصروف آموزش می باشند که از طرف 3740 معلم مرد و 16 معلم اناثیه برای شان تدریس صورت می گیرد.

سكتور صحت

 • اوسط طول عمر دراين ولسوالي 47 سال تخمين گرديده است؛
 • سويه مرگ و مير خانم هاي حامله در 1000 تن 16 تن و در كودكان 141/1000 گزارش داده شده است؛
 • تروما، امراض رواني، سوي تغذي، كم خوني و امراض طرق تنفسي در ولسوالي شيوع بيشتر دارد؛
 • اطفال سنين 12 الي 23 ماهه كه تحت پوشش تطبيق واكسينها گرفته شده اند به 95 فيصد ميرسد؛ و
 • حد اوسط مسافه از قريه الي نزديكترين مركز صحي 9 كيلو متر تخمين گرديده است.

سكتور زراعت و انكشاف دهات

 • 65 فيصد اهالي عايدات شانرا از طريق زراعت تامين مي نمايند؛
 • در مجموع 278977 جريب زمين در اين ولسوالي كشت میگردد؛
 • حد اوسط ملكيت زمين هر فاميل یک اعشاریه پنج جريب مي باشد؛
 • مساحت زمين هاي آبي كه از آب حوضها، سربندها، كاريزها و كانال ها آبياري ميشود به 10896 جريب و از زمين هاي للمي به 55675 جریب ميرسد؛
 • گندم، كچالو، سيب، زردالو از محصولات عمده زراعتي اين ولسوالي به حساب ميرود؛
 • مواشي كه پرورش آن درين ولسوالي عموميت دارد عبارتند از گاو، گوسفند، بز و اسپ؛
 • به تعداد 10 باب كوپراتيف زراعتي فعال مي باشد؛
 • در ولسوالي نامبرده چهار كلينيك حيواني، هفت اتحاديه وترنران و دو كلينيك مديرا فعاليت دارد.
 • 70 فيصد نفوس به آب صحي اشاميدني دسترسي دارند؛
 • فيصدي قريه هائيكه به مركز ولسوالي و يا مراكز بازارها وصل اند به 100% ميرسد؛
 • 40 فیصد قریه جات به سركهاي جغل اندازي شده، 30% قريه جات به سركهاي قيرريزي شده و 30 فیصد به سرک های خامه دسترسی دارند؛
 • در پروگرام همبستگی ملی به تعداد 48 شورای انکشافی تاسیس که از جمله 24 شورا زنانه میباشد. در این پروگرام از شروع تا اکنون در حدود 165 پروژه زیربنایی تکمیل گردیده که 8257 فامیل از ان مستفید میگردد؛
 • در پروگرام سرک سازی، ترمیم سرک کهنه خمار 25 کیلو متر و اعمار 41 پلچک اعمار، یک سرک هم در ممی خیل بطور اساسی و پخته که 2000 فامیل از ان  استفاده میکند؛
 • در پروگرام انکشاف ساحوی یک کتاب خانه عامه  که 12000 فامیل از ان مستفید میگردد 80% تکمیل شده است؛
 • در پروگرام ابرسانی حفظ الصحه محیطی، تعلیمات نظافت:  در 65 قریه حفاری 441 حلقه چاه و اعمار 18 شبکه، 757 مبرز، 197 تشناب، یک ذخیره اب، نصب یک دستگاه تصفیه اب که 8200 فامیل از ان مستفید میگردد؛ و
 •  در پروگرام زیربنا 50 دیوار استنادی توسط 2192 بکسه گبیون بطول 4384 متر اعمار گردید.

سكتور مصئونيت اجتماعي

 • 10فيصد اهالي از رژيم غذايي بيكفيت استفاده مينمايند؛
 • بتعداد 50 نفر معيوب در سطح ولسوالي زيست مينمايند؛
 • مجموع فاميلها/افراديكه اقشار آسيب ديده شناخته شده اند 7% تخمين گرديده است؛ و
 • سازمانهائيكه فعلاً در سطح ولسوالي براي معيوبين كمك مينمايند عبارت از موسسات بلجيم و سويدن مي باشد.

 

پروژه های شامل پلان های ولسوالی:

شماره

پلان ها

تمام پروژه ها

پروژه هاي تكميل شده

پروژه هاي زير كار

پروژه هاي باقي مانده

ملاحظات

۱

ستراتيژي انكشافي ملي افغانستان ANDS

15

4

0

11

 

۲

بودجه انكشافي مردم PDF

7

4

0

3

 

۳

پلان انكشافي ولسوالي DDA/DDP

64

19

0

45

 

۴

پلان انكشافي ولايت PDP

42

14

0

28

 

مجموعه

128

41

0

87

 

 

پروژه های خارج پلان های ولسوالی:

شماره

ریاست ها/ادارات

تمام پروژه ها

پروژه هاي تكميل شده

پروژه هاي زير كار

پروژه هاي باقي مانده

ملاحظات

۱

USAID

20

16

3

1

 

۲

آیساف

67

36

4

27

 

۳

سكتور زراعت و انكشاف دهات

24

24

0

0

 

۴

سكتور مصونيت اجتماعي

10

10

0

0

 

مجموعه

121

86

7

28

 

 

 

ارزيابي تمام پروژه ها

در تمام پلان های انکشافی ۱۵۵ پروژه پیشنهاد و به آنها اولویت داده شده است. که از آن جمله۴۱پروژه تکمیل یا تحت کار قرار دارند. که جمعاً ۲۶ فیصد پروژه های پلان شده تطبیق گردیده اند و ۶۰ فیصد پروژه ها خارج از پلان نیز تطبیق گردیده اند که تفصیل آن قرار ذیل است:

 • پروژه هایPDF  57 فیصد تطبیق گردیده؛
 • پروژه های ANDS 26 فیصد تطبیق گردیده؛
 • پروژه هایDDA/DDP ۲۹ فیصد تطبیق گردیده؛
 • پروژه های PDP ۳۳ فیصد تطبیق گردیده؛ و
 • و خارج از پلان 121 پروژه تطبیق گردیده اند.

چالشها:

 • کمبود امنیت؛
 • کمک کننده گان و تمویل کننده گان به وعده های خویش وفا نمی کند و در بین آنها فساد اداری موجود است؛
 • کار به اهل کار سپرده نشده است؛
 • مردم متعهد و وفادر به نظام جذب نمی شوند؛
 • عدم همآهنگی بین حکومت و دونران؛
 • عدم پروسه حسابدهی به ملت؛
 • کمبود معلمین اناث برای شاگردان اناث؛
 • نبود شفاخانه مجهز خصوصی برای طبقه اناث؛
 • موجود حالت ناگوار اقتصادی زنان و مشکل بی کاری؛ و
 • در پروژه های رهایشی میدانشهر نبود آب پاک و سرک های پخته.

پیشنهادات و راه حل ها

 • دونر باید به وعده هایش وفا نموده و آنرا انجام دهد؛
 • دولت باید در برابر فساد اداری جداً مبارزه نماید؛
 • کار باید به اهل کار سپرده شود؛
 • هماهنگی باید تقویه شود؛
 • به نماینده گان ملت باید حساب داده شود؛
 • تامین امنیت مکاتب اناث توسط پولیس اناثیه و استخدام افراد مسلکی در پولیس؛
 • اعمار مکاتب مجهز اناث بشمول استخدام معلمین اناثیه؛
 • اعمار مراکز مجهز صحی و استخدام داکتران مسلکی اناثیه و قابله ها؛
 • بمنظور بلند بردن سطح زنده گی اناث راه اندازی پروژه های مرغداری، مربا سازی، خامک دوزی و خیاط؛
 • در پروژه های رهایشی میدان شهر اعمار سرک های و فعال نمودن سیستم آب.

 

 

 

 

 

لست پروژه هاي ولسوالي

سكتور امنيت

 

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

1

ایجاد ماموریت سمت در ده افغانان

شورای محلی

4-1

ده افغانان

هالی وپولیس

طبق  نقشه وزارت

قوماندانی امنیه

قوماندانی امنیه

دولت یا دونرها

۱۳۹۰

1

20000$

 

2

اعمار احاطه چهار اطراف تعمیر و چهار برج ترصدی همرای کاغوش برای سربازان

ریاست امنیت ملی میدان وردگ

4

مرکز میدان

کارمندان امنیت ملی

طبق نقشه وزارت

مقام محترم ریاست عمومی امنیت ملی

در صورت میسر شدن امکانات بودجوی

ریاست امنیت ملی

1390

1

850000$

 

۳

اعمار اشپزخانه، طعام خانه، تشنابها، چاه سبتیک و اطاق بودوباش کارگران

ریاست امنیت ملی میدان وردگ

4

مرکز میدان

کارمندان امنیت ملی

طبق نقشه

مقام محترم ریاست عمومی امنیت ملی

در صورت میسر شدن امکانات بودجوی

ریاست امنیت ملی

1390

1

100000$

 

۴

حفر یک حلقه چاه عمیق همرای شبکه آبرسانی مکمل

ریاست امنیت ملی میدان وردگ

4

مرکز میدان

کارمندان امنیت ملی

طبق نقشه

مقام محترم ریاست عمومی امنیت ملی

در صورت میسر شدن امکانات بودجوی

ریاست عمومی امنیت ملی

1390

۱

12000$

 

۵

از سرک عمومی کابل قندهار الی داخل ریاست و چهار اطراف احاطه سرک حلقوی جغل اندازی و قیرریزی گردد.

ریاست امنیت ملی میدان وردگ

4

مرکز میدان

کارمندان امنیت ملی

طبق  نقشه وزارت

مقام محترم ریاست عمومی امنیت ملی

در صورت میسر شدن امکانات بودجوی

ریاست امنیت ملی

1390

2

500000$

 

 

 

 

سكتور حکومتداري، حاكميت قانون و حقوق بشر

 

 

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

1

حفر چاه عمیق در تعمیر ځارنوالی استناف

څارنوالی استناف

3-4

مرکزمیدان شهر

کارمندان ادارات ومردم

1 باب

څارنوالی استناف

همکاری کامل اداره

دولت وموسسات کمک کننده

1391

2

10000$

 

2

اعمار پارکینگ برای ځارنوالی

څارنوالی

3-4

مرکز ولایت

کارمندان ادارات مربوط

طبق نقشه

څارنوالی استناف

همکار ی دولت و دونرها

دولت و دونرها

1391

2

20000$

 

3

احاطه تعمیر و چاه عمیق اصلاحات اداری

اصلاحات اداری

3-4

میدانشهر

کارمندان ادارات مربوط

طبق نقشه

اصلاحات اداری

همکاری دولت و دونرها

دولت و دونرها

1391

2

20000$

 

 

 

 

 

 

سكتور صحت و تغذيي

 

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

1

اعمارپارک درصحن ریاست صحت عامه

خانم های مریض  و فامیل های اطفال و رياست صحت عامه

استراتيژي شماره چهارم

میدان شهر

 

تمام خانم های مریض  و فامیل های اطفال

 

طبق استاندارد وزارت صحت عامه

رياست صحت عامه

 

۱-اداره  رسمی وزارت صحت عامه بوده

۳   - خانم های مریض  و فامیل های اطفال و رياست صحت عامه

از طرف ریاست صحت عامه  تهيه گرديده است.

1390

1

70.000 دالر

 

2

تطبیق پروژه سیستم سولر در تمام مراکز صحی میدان شهر

توسط نمايندگان مردم پرسونل مراکزصحی وریاست صحت عامه

استراتيژي شماره چهارم

مراکزصحی کوته عشرو چاربند و کهنه خمار و شفاخانه میدان شهر

150 نفر

طبق استاندارد

رياست صحت عامه

۱- کلینک ها ی رسمی وزارت صحت عامه بوده

۲-عرضه خدمات صحی در ان به صورت دوامدار صورت میگرد

۳   - پيشنهاد شوراها ی محلی مردم

۴- موجودیت عرضه خدمات صحی ۲۴ ساعته

محافظت از

طرف مردم صورت میگردد.

۱۳۹۰

1

50.000

دالر

 

3

اعمار تعمیر مرکز صحی چهار بند

توسط نمايندگان مردم وریاست صحت عامه

استراتيژي شماره چهارم

 

 

 

چهار بند میدان شهر

10000نفر

طبق استاندارد وزارت صحت عامه

رياست صحت عامه

 

۱--موچودیت ده هزارنفوس درساحه

۲- منظوری وزارت صحت عامه

۳- موجودیت تشکیل رسمی وزارت صحت عامه

۴- فعلا عرضه خدمات صحی درتعمیرهای خامه

زمین از طرف مردم تهيه گرديده است.

۱۳۹۰

1

170.000دالر

 

4

اعمار تعمیر مرکز قابلگی

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

استراتيژي شماره چهارم

میدان شهر

 

تمام خانم های مریض  و فامیل های اطفال

 

طبق استاندارد وزارت صحت عامه

رياست صحت عامه

۱-اداره  رسمی وزارت صحت عامه بوده

۳   - خانم های مریض  و فامیل های اطفال و رياست صحت عامه

از طرف ریاست صحت عامه  تهيه گرديده است.

1393

3

80000 دالر

 

5

اعمار فامیلی هاوس کلینک صحی اساسی کهنه خمار

توسط نمايندگان مردم، قابله کلینک  و ریاست صحت عامه

استراتيژي شماره چهارم

کهنه خمار

میدان شهر

۱۰ هزار نفر

طبق استاندارد وزارت صحت عامه

رياست صحت عامه

۱- کلینک رسمی وزارت صحت عامه بوده

۲-عرضه خدمات صحی در ان به صورت دوامدار صورت میگرد

۳   - پيشنهاد شوراها ی محلی مردم

زمین از طرف مردم تهيه گرديده است.

1394

4

120،000

دالر

 

 

 

سكتور معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت

 

 

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

1

اعمار تعمیر ابتدایه نسوان چارکه

اهالی ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز

میدان

ده هزار نفر

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1390

1

120000 دالر

 

2

حفر 3 حلقه  چاه اب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

1800 نفر

مطابق

نور م استندرد

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1390

1

9000 دالر

 

3

اعمارمبرزها برای چهارباب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

4300 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1390

1

33500 دالر

 

4

اعمار احاطه برای 4 باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

2760 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1390

1

200000 دالر

 

5

اعمار تعمیر مدرسه خواجه اسحاق ولی

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

100 فامیل

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1390

1

120000 دالر

 

6

اعمار تعمیر مکتب قلعه قیام

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

3

میدانشهر

816 نفر

طبق نقشه

وزارت معارف

جلب توجه مردم تاسیس نظارت کنترول از اغاز و ختم پروژه

دولت و موسسات تمویل کننده

1391

2

160000$

 

10

اعمار تعمیر

مدیریت معارف

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

کارمندان مدیریت معارف

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1391

2

120000 دالر

 

11

اعمار تعمیر مکتب ابراهیم خیل

 

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

3

میدانشهر

338

طبق نقشه

وزارت معارف

جلب توجه مردم تاسیس نظارت کنترول از اغاز و ختم پروژه

دولت و موسسات تمویل کننده

1392

3

120000$

 

12

اعمار تعمیر مکتب نسوان کهنه خمار

 

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

3

میدانشهر

96

طبق نقشه

وزارت معارف

جلب توجه مردم تاسیس نظارت کنترول از اغاز و ختم پروژه

دولت و موسسات تمویل کننده

1392

3

130000$

 

13

اعمار تعمیر مدرسه 9 صنفی نهر فولاد

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

3

میدانشهر

210

طبق نقشه

وزارت معارف

جلب توجه مردم تاسیس نظارت کنترول از اغاز و ختم پروژه

دولت و موسسات تمویل کننده

1392

3

160000$

 

14

اعمار

تعمیر متوسطه ابراهیم خیل

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز

میدان

410نفر

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1392

3

120000 دالر

 

15

حفر 2حلقه  چاه اب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

1015 نفر

مطابق

نور م استندرد

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1392

3

6000  دالره

 

16

اعمارمبرزها برای سه باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

2000 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1392

3

25000 دالر

 

17

اعمار احاطه برای 4 باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

2360 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1392

3

200000 دالر

 

18

اعمار تعمیر

مدرسه انوارالعلوم

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکزمیدان

134 نفر

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1392

3

80000 دالر

 

19

اعمار تعمیر مکتب تیم خی

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

3

میدانشهر

236

طبق نقشه

وزارت معارف

جلب توجه مردم تاسیس نظارت کنترول از اغاز و ختم پروژه

دولت و موسسات تمویل کننده

1393

4

150000$

 

20

حفر 3حلقه  چاه اب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

2100

مطابق

نور م استندرد

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1393

4

9000 دالر

 

21

اعمارمبرزها برای سه باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

2000 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1393

4

25000 دالر

 

22

اعمار احاطه برای 4 باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

2760 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1393

4

200000 دالر

 

23

اعمار  تعمیر

دارالحفاظ ابوهریره

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکزمیدان

653 نفره

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1393

4

80000 دالر

 

24

حفر 2حلقه  چاه اب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

1200 نفر

مطابق

نور م استندرد

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت

معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

13934

5

6000 دالر

 

25

اعمارمبرزها برای سه باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

2000 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1394

5

25000 دالر

 

26

اعمار احاطه برای 4 باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

2760 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1394

5

200000 دالر

 

27

اعمار تعمیر

مدرسه ابوبکر صدیق

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

مرکز میدان

180 فامیل

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1394

5

80000 دالر

 

 

 

سكتور زراعت و انكشاف دهات

 

 

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

1

حفر چاه هاۍ آب آشاميدنۍ

نماینده گان مردم

2-1

مرکز

۵۰۰۰فاميل

27 حلقه

وزارت انكشاف دهات

امنیت و به همکاری مردم

دولت و دونر ها

1390

1

54000$

 

2

اعمار حویلی رهایشی ریاست

انکشاف دهات

2

مرکز میدان

20 فامیل

1باب

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1391

1

120000$

 

3

پل موتر رو قلعه مشکو

نمایندگان مردم

1-3

مرکز میدان

5000 فامیل

21متر

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1390

1

45000$

 

4

پل موتر رو چاردره کهنه خمار

نمایندگان مردم

1-3

مرکز میدان

2600 فامیل

9متر

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1390

1

20000$

 

5

اعمار شبکه آبرسانی

نماینده گان مردم

3-1

مرکز

200 فامیل

یک شبکه

وزارت انكشاف دهات

امنیت و به همکاری مردم

دولت و دونر ها

1390

۱

700000$

 

6

اعمار گرین هوز

نماینده گان مردم

۲

مرکز

1000

10 باب

وزارت زراعت

امنیت وهمکاری مردم

دولت ودونر

1390-1394

2

50000$

 

7

اعمار بند زخیره اب کندا کهنه خمار

نمایندگان مردم

1-3

مرکز میدان

5000

50*8متر

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1391

2

100000$

 

8

اعمار پل خیر الله بابا

نمایندگان مردم

1-3

مرکز میدان

2700

30 متر

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1392

2

100000

 

91

حفرچاهای آب آشامیدنی

نمایندگان مردم

1-2

مرکز میدان

5000

25 حلقه

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1393-1391

2

90000$

 

10

پروژه های ابیاری

نمایندگان مردم

1-3

مرکز میدان

1400

13 پروژه

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1390-1393

2

111000$

 

11

اعمار ستور زیرزمینی

نماینده گان مردم

2-3

میدانشهر

15 کوپراتیف و شورای محل

15 باب

وزارت زراعت

امنیت و همکاری مردم

دولت و دونرها

1391-1392

2

$15000

 

12

تریننگ مالداری

نماینده گان مردم

3

میدانشهر

250  فامیل

250

وزارت زراعت

امنیت و همکاری مردم

دولت و دونرها

1392

2

$30000

 

13

تریننگ باغداری

نماینده گان مردم

3

میدانشهر

200 فامیل

200 نفر

وزارت زراعت

امنیت و همکاری مردم

دولت و دونرها

1391

2

$25000

 

14

تحکیم کاری سواحل دریا کابل از کوته عشرو الی پل سرخ

شورای محل

1-3

مرکز میدان

5000

22 کیلومتر

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1393

3

2200000$

 

15

اعمار پل موتر رو قریه نصیر خیل

نمایندگان مردم

1-3

مرکز میدان

800

25متر

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1393

3

100000

 

16

اعمار شبکه ابرسانی

نمایندگان مردم

1-3

مرکز میدان

1800

یک رشته

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1392

3

3000$

 

 

 

 

سكتور زيربنا و منابع طبيعي

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

2

ایجاد و فعال نمودن شش ناحیه شهر

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

3-4

میدانشهر

نظر به تشکیل

6 اطاقه

شاروالی میدان شار

همکاری مردم و امنیت

دولت ودونرها

1390-1393

1

420000$

 

3

ایجاد کانالیزاسیون و تصفیه فضل اب پروژهاي میدانشهر

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

3-4

میدانشهر

اهالی

.

شاروالی میدان شار

همکاری مردم و حمایت دولت

دولت و دونرها

1390-1393

1

100000$

 

4

اعمار بلاک 6 منزله

نماینده گان مردم

3-4

مركز ميدان

600 نفر

یک بلاک

انکشاف شهری

همکاری و حمایت مردم کاملً موجود است

10 % همکاری مردم

1390-1391

1

720000$

 

5

اعمار سر بند جوی محمد شاهی

شوراهای مردمی

4-5

میدانشهر

1000

8000 متر

ریاست تنظیم آب

همکاری و حمایت مردم و دولت

دولت  دونرها

1390-1392

1

50000$

 

6

اعمار سربند جوی پوستین دوز

شوراهای مردمی

4-5

میدانشهر

1000

5000 متر

ریاست تنظیم آب

همکاری و حمایت مردم و دولت

دولت  دونرها

1390-1392

1

49000$

 

7

اعمار سربند جوی تنگی فاروق

شوراهای مردمی

4-5

میدانشهر

700

4000 متر

ریاست تنظیم آب

همکاری و حمایت مردم و دولت

دولت  دونرها

1390-1392

1

30000

 

8

اعمار تعمیر شوراهای محلی

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

3-4

میدانشهر

500 نفر

برای 8 شورا

ریاست ارگانهای محلی

همکاری مردم و دولت

دولت و دونرها

1390-1391

2

250000$

 

9

اعمار سرک های پروژه اصلاحات اداری

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

3-4

میدانشهر

مردم اهالی

نظر به نقشه

 شاروالی میدانشهر

همکاری مردم و امنیت

دولت و دونرها

1390-1393

2

20000$

 

10

اعمار تعمیر رهایشی ریاست مخابرات

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

3-4

میدانشهر

کارمندان ریاست و مردم

2070

ریاست مخابرات

همکاری مردم و امنیت

دولت و دونرها

1390-1393

2

80000$

 

11

نصب سولر سیستم در بازار ده افغانان

شوراهای مردمی

4-5

میدانشهر

10000

30 پایه

شاروالی میدانشهر

همکاری و حمایت مردم کاملاً موجود است

دولت و دونرها

۱۳۹۱

2

30000$

 

12

ترمیم تمام پایه های برق در داخل میدانشهر بشمول بازار و دوایر دولتی

شوراهای مردمی

4-5

میدانشهر

30000

تمام پایه ها

آمریت برق

همکاری و حمایت مردم

دولت و دونرها

۱۳۹۱

2

20000$

 

13

اعمار سربند جوی آلو

شوراهای مردمی

4-5

میدانشهر

5000 نفر

8000 متر

ریاست تنظیم آب

همکاری و حمایت مردم و دولت

دولت  دونرها

1390-1392

2

40000$

 

14

اعمار سربند جوی کلان

شوراهای مردمی

4-5

میدانشهر

2000

12000 متر

ریاست تنظیم آب

همکاری و حمایت مردم و دولت

دولت  دونرها

1390-1392

2

40000$

 

15

اعمار سربند جوی وندی

شوراهای مردمی

4-5

میدانشهر

600

3000 متر

ریاست تنظیم آب

همکاری و حمایت مردم و دولت

دولت  دونرها

1390-1392

2

35000$

 

16

اعمار سربند جوی زلف علی

شوراهای مردمی

4-5

میدانشهر

800

6000 متر

ریاست تنظیم آب

همکاری و حمایت مردم و دولت

دولت  دونرها

1390-1392

2

40000$

 

 

 

 

سکتور سکتور رشد اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

۱

احاطه تعمیر رهایشی مستوفی

ریاست مستوفیت

استراتيژي شماره یک

 

مرکز ولایت

کارمندان مستوفیت

12 اطاق

وزارت مربوط

تامین امنیت وهمکاری مردم ۱۰۰٪

 

موسسات و وزارت مربوطه ۱۰٪ سهم مردم

1390

1

25000$

 

 

 

 

سكتور مصونيت اجتماعي

 

 

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

1

ایجاد کورسهای خامک دوزی و خیاطی

شورا زنان

1-2

میدانشهر

200 نفر

10 باب

ریاست امور زنان

سهم مردم و همکاری دولت

دولت و دونرها

1392

2

200000$

 

2

ایجاد کورسهای قالین بافی

شورا زنان

3

میدانشهر

500 نفر

12 باب

ریاست امور زنان

سهم مردم و همکاری دولت

دولت و دونرها

1391

2

300000$

 

3

ایجاد پروژه های صنایع دستی و دسترسی زنان به بازار آن

شورا زنان

2

میدانشهر

400 نفر

10 باب

ریاست امور زنان

سهم مردم و همکاری دولت

دولت و دونرها

1393

3

200000$

 

 

 

 

 

ضمایم

ضميمه اول: اعضاي ترتيب و تنظيم پلان:

شماره

اسم

وظیفه

۱

نورمحمد سخی

شاروال میدان شار

۲

غزنی گل ځاځی

رئیس خدمات سکتوری

۳

فضل الرحمن طارق

رئیس سکتور معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت

۴

داکتر غلام فاروق مخلص

رئیس سکتور صحت و تغذیی

۵

انجنیر فضل عمر

رئیس سکتور زراعت و انکشاف دهات

۶

عبدالجمیل شیرانی

رئیس سکتور رشد اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی

۷

اسلام حسینی

رئیس سکتور مصونیت اجتماعی

۸

انجنیر داود

رئیس سکتور زیربنا و منابع طبیعی

۹

محمد امین صالح وردگ

رئیس سکتور حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

۱۰

ذکرالله

رئیس سکتور دفاع و امنیت

۱۱

آدم خان سیرت

سخنگوي ولايت ميدان وردگ

۱۲

صبغت الله نیازی

مشاور مقام ولايت ميدان وردگ

 

ضميمه دوم: اشتراك كننده گان

شماره

اسم

وظیفه

ولسوالی

قریه

نمبر تیلفون

امضاء

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف ها

۱

حاجی بلبل شاه

اعضای شورای محلی

مرکز

کهنه خمار

۰۷۹۹۴۰۵۶۳۷

 

۲

حاجی محمدجان

//

//

اول خیل

۰۷۹۸۰۴۲۹۸۱

 

۳

حاجی عزیزالله خان

//

//

ممی خیل

۰۷۹۸۲۰۷۰۹۷

 

۴

سیدکریم

//

//

//

۰۷۷۴۹۵۲۷۰۰

 

۵

سرورالدین

//

//

کهنه خمار

۰

 

۶

عیسی خان

//

//

مرکز

۰۷۷۴۹۷۳۷۵۳

 

۷

مومن خان

//

//

مرکز

۰

 

۸

عزیز الله

//

//

مرکز

۰۷۰۶۰۹۴۰۵۲

 

۹

مسعود

//

//

مرکز

۰۷۹۹۳۰۳۶۰۳

 

۱۰

حاجی اسلام

//

//

اول خیل

۰۷۹۸۱۷۲۹۴۶

 

۱۱

محمد اشرف

//

//

ده افغانان

 

 

۱۲

شاه محمد

//

//

چارکه

۰۷۷۲۸۲۷۹۳۷

 

۱۳

محمدظاهر

//

//

قلعه قیام

۰۷۰۰۱۶۴۹۵۳

 

۱۴

حاجی گل رحمن

//

//

چارکه

۰۷۰۸۲۵۵۴۰۰

 

۱۵

حاجی امین الله

//

//

ملاخیل

۰۷۷۴۹۸۴۶۷

 

۱۶

حاجی عبدلقدیم

//

//

ده افغانان

۰۷۹۹۱۲۷۹۸۷

 

۱۷

حاجی سلطان عزیز

//

//

امان خیل

۰۷۹۹۱۷۴۷۲۰

 

۱۸

غلام حبیب

//

//

رستم خیل

۰۷۷۶۱۲۳۴۰

 

 

نقیب الله

//

//

مرکز

۰

 

 

عبدلواحد

//

//

مرز

۰۷۹۹۰۷۶۴۶۲

 

 

حاجی احمدشاه

//

//

 

۰۷۷۸۲۶۴۱۱۲

 

شورای زنان

 

نوریا

معلم

میدان شهر

فامیلی

ندارد

 

 

فریبا

//

//

//

 

 

 

مریم

//

//

//

 

 

 

ساجده

//

//

//

 

 

 

مسلمه

//

//

//

 

 

 

نظیفه

//

//

//

 

 

 

بصیره

//

//

//

 

 

 

سمینه

//

//

//

 

 

 

مینا

//

//

//

 

 

 

اسما

//

//

//

 

 

 

پروانه

//

 

//

 

 

 

شبانه

//

 

//

 

 

 

دل دلام

//

 

//

 

 

 

پښتنه

//

 

//

 

 

 

ارزو

//

 

//

 

 

 

سپوژمی

//

 

//

 

 

 

بی بی عایشه

//

 

//

 

 

 

نازنین

//

 

//

 

 

 

سلسله

//

 

//

 

 

 

فریده

//

 

//

 

 

شورای علما

 

مولوی عزیزالرحمن

رئیس شورای مساجد

مرکز

چهارکه

۰۷۷۴۰۹۶۷۸۴

 

 

محمدفاروق

عضو

//

//

۰۷۷۴۹۰۴۷۹۳

 

 

سیدمحمد

//

//

//

۰۷۹۶۶۷۶۰۲۷

 

 

حفیظ الله

//

//

 

۰۷۷۵۲۵۳۴۰

 

 

حضرت گل

//

//

 

۰

 

شورای معلولین و معیوبین

 

حاجي بزرگل

//

//

 

 

 

 

رحمت الله

//

//

 

 

 

 

خیرمحمد

//

//

 

 

 

 

امین جان

//

//

 

 

 

 

عزت الله

//

//

 

 

 

 

محمد روف

//

//

 

 

 

 

قیام الدین

//

//

 

 

 

 

شیرعلم

//

//

 

 

 

 

حفیظ الله

//

//

 

 

 

 

عصمت الله

//

//

 

 

 

 

محمد داود

//

//

 

 

 

 

ابراهیم

//

//

 

 

 

 

نعیم

//

//

 

 

 

 

خیرمحمد

//

//

 

 

 

 

سیدرحمن

//

//

 

 

 

 

وکیل

//

//

 

 

 

شورای جوانان

 

صفت الله

//

میدانشهر

ده افغانان

۰۷۸۸۲۰۱۳۷۰

 

 

گلبدین

//

//

//

۰۷۸۵۷۶۴۵۵۵۲

 

 

عبدالحبیب

//

//

//

۰۷۸۳۴۵۲۲۴۶

 

 

خالد احمد

//

//

 //

۰۷۸۳۰۱۸۱۸۴

 

 

حشمت الله

//

//

//

۰۷۷۴۶۱۶۵۱۲

 

 

حزب الله

//

//

زیبوداغ

۰

 

 

سلیمان

//

//

فامیلی

۰

 

 

عزت الله

//

//

فامیلی

۰

 

 

جهانگیر

//

//

نهر فولاد

۰۷۸۹۱۱۲۳۷۲