معلومات عمومي درباره پلان انکشافی - مقام ولایت میدان وردګ

معلومات عمومي درباره پلان انکشافی

تاریخ نشر: Mar 17, 2012

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

پيشگفتار

هدف پلان انکشافی ولايتی و ولسواليها

پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیها اهداف استراتیژیكي را برای ولایت میدان وردگ الي پنج سال بر مبنای نيازمنديها و اولویتهایی طرح می نماید که از طرف مردم تشخیص و پیشنهاد گردیده است.  هدف از آن اينست تا پلانهای انکشافی موجود را به مشوره يكديگر تحریر نموده و اطمینان حاصل كنند که پلانها بصورت مؤثر پاسخگوي نيازمنديهاي مردم ميباشد. همچنان پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیها مجموعه پروژه هایی را تشخيص ميدارد که از طرف مردم محل، شورای ولایتي، شورای محلی، شوراهای انکشافی، شورای زنان، شورای معیوبین و معلولین، شورای جوانان و اعضاي كليدي مسؤل اولويت داده شده اند تا درسال های بعدي جهت رفع نيازمندي هاي اوليه مردم به منصه اجرا قرار داده شود.

اهداف و استراتیژیها در پلان انکشافی مطابق به سکتورهای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان که عبارت از محور پلان سازي و تصميم گيري براي انکشاف در سرتاسر کشور ميباشد تعریف شده است. هدف ازاين فعاليت آنست تا اطمينان حاصل گردد که فعالیتهای انکشافی همه گرداننده گان انكشافي ولایات را تنها در راه نیل به مقاصد انکشاف ملی کمک نکنند، بلکه این کار به روشهایی بانجامد، که مؤثر ترین پاسخ را برای نیازمندیهای مشخص و اولویتهای ولایت، ولسوالیها و جمعیتهای محلی مربوطه آن فراهم نمایند.

بنا بر آن، پلان انکشاف ولایتی و ولسوالیها رهنمود واضحی را تهیه می کند، که در مورد نظم منابع موجوده دولت، تمویل کننده گان وکمک کننده گان اطمینان حاصل گردد، که این منابع، مشکلات محوری و عمده را در جمعیتهای محلی هدف قرار داده و مرفوع بسازد. پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیها بیانگر اهداف واضح، ضرورتها و اولویتها مردم برای روند انکشافی درسطح ولايت ميباشد که از جانب جمعیتها و مشاركين محلی مورد بحث قرار گرفته و روی آنها توافق به عمل آمده است.

مجموعاً 722 پروژه در هشت سکتور پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیهای در نظر است که از سال ۱۳۹۰ هجری شمسی شروع می شود. باید همه ریاست ها و مدیریت های مربوط وزارت ها در ولایت و ادارات مستقل، تیم بازسازی ولایتی، سازمانهای ملی، مؤسسات غیر دولتی، مجامع تمویل کننده و کمک کننده ها که در ولایت فعال اند، گام نخستین پیرامون ایجاد یک پروگرام انکشاف همآهنگ بردارند، که توانمندی تغییرات زيادي مورد ضرورت را که جمعیتهای محلی آنها را شناسایی کرده باشند، که این امر شاید تاثیرات مثبت را بالای زنده گی مردم وارد نماید.

روند مشوره های ولايتی و پلانگذاری انکشافی ولايتی و ولسوالیها:

روند مشوره دهي به سطح قریه، ولسوالیها و ولایت عناصر محوری را در طرح  پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیها (PDDP) براي انکشاف افغانستان تشکیل می دهند.

اشتراک نهادهای جامعۀ مدنی در طرح پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیها به مثابۀ يك وسیلۀ مفید برای نیل به توافق وسیع ملی روی مقاصد مهم انکشاف متوسط المدت شناخته شده است. بناءً ولایت میدان وردک، مشوره ها، مباحثه ها و مذاکرات پلان انکشافی ولایتی و ولسوالی را به مثابۀ کلیدی برای استراتیژی انکشافی خود ساختۀ مردم میدان وردگ تصور می کند و اطمینان می دهد، که اولویتها در پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیها بهترین منافع مردم میدان وردگ را منعکس می سازد.

روند مشوره های ولایتی و پلانگذاری انکشافی ملی بخش وسیع روند مشورتی را تشکیل می دهد، که از جانب استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در چارچوب ولایت و شورای ولایتی و با جامعه مدنی و مجامع تمویل کننده به منصۀ اجرأ قرار میگیرد. این روند در سطح و سطوح ولسوالیها اجرأ می شود.

 به مشوره ها و مذاکرات با شورای های متعدد محلی و شورا ولایتی و شوراهای زنان بخاطر تشخیص و حل مشکل ایشان اهمیت زیاد داده می شود زیرا که ابتکار عمل باید در دست خود افغانها باشد، رهبری و نظارت این پروسه توسط اینها به پیش برده شود و در نهایت اینها مالکیت این پروسه را بعهده بگیرند.

مشوره ها و مذاکرات با تمویل کننده گان در سطح محلی نیز به حیث وسیله تضمین اينکه کمکهای آیندۀ تمویل کننده گان به مثابۀ مهمترین منبع سرمایه گذاری برای تطبیق پلان انکشافی ولایت میدان وردگ باقی بماند، کاملاً با اولیتهای حکومت افغانستان در یک ردیف قرار داده خواهد شد. همچنان نماینده گان محلات، مراجع تمویل کننده و مؤسسات غیر دولتي نیز در گروپهای کاری و گروپهای مشورتی پلان های سکتوري و انکشافی ولایتی سهم خواهند گرفت. مشوره ها در سطح محلی با نماینده گان سکتور خصوصي، علما و متخصصين و مردم آواره افغان نیز به منصۀ اجرأ قرار می گیرد، تا باشد پالیسي های انکشاف سکتور خصوصی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را به مثابۀ یک اولویت که رشد یک سکتور قوی خصوصی وابسته به آن است، خاصتا در حال حاضراتكاء به کمکهاي مجامع تمویل کننده را به مرور زمان كاهش خواهد داد.

روند مشوره هاي ولسوالی و ولايتي طوری طرح گردیده است تا زمينه يي را فراهم نمايد که مشكلات جمعیتهای محلی و مردمان دهات را از طريق مباحثات و مذاکرات در پلان انکشافی ولایتی میدان وردک دخیل، نظریات و مفکوره های وسیع  مشاركين را پیرامون استراتیژی تمام ادارات و ادارات كه در8 سکتور استراتیژی انکشاف ملی افغانستان قرار ذيل ترتيب گرديده اند شامل سازد:

 1. زیربنأ و منابع طبیعی: ریاست فواید عامه، ریاست انرژی و آب، مدیریت ترانسپورت، ریاست مخابرات، ریاست معادن و صنایع، آمریت برق، ریاست تنظیم آب و سکتور خصوصی؛
 2. رشد اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی: ریاست اقتصاد، اطاق های تجارت، شاروالی، مستوفیت، مدیریت بانکها؛
 3. زراعت و انکشاف دهات: ریاست زراعت، ریاست آبیاری، و ریاست احيا و انکشاف دهات؛
 4. معارف، فرهنگ، رسانها و سپورت: ریاست معارف، ریاست امور زنان، ریاست اطلاعات و فرهنگ، رادیو تلویزیون ملی و مدیریت سپورت؛
 5. صحت: ریاست صحت عامه، ریاست محیط زیست و مدیریت آبرسانی؛
 6. مصوؤنیت اجتماعی: ریاست کار و امور اجتماعی، شهدأ و معلولین، ریاست مهاجرین و عودت کننده گان، ریاست امور زنان، ریاست سره میاشت و ریاست سرحدات، قبایل و اقوام و آمریت انسجام امور کوچیان؛
 7. حکومتداری، حاکمیت قانون، حقوق بشر: ریاست عدلیه، ریاست څارنوالی، ریاست قضایای دولت، دفتر اصلاحات اداری ولایتی، مدیریت حقوق بشر و مدیریت تفتیش، مدیریت انتخابات، ریاست حج و اوقاف؛ و
 8. دفاع و امینت: قوماندانی امنیه، امنیت ملی، اردوی ملی، امریت سرحدات، آمریت مبارزه علیه مواد مخدر، و مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایتی.

روند پلانگذاری انکشافی ولایتی و ولسوالیها زمينه بهتري  را در سطح ولایت  در راستاي اينکه پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیها کاملاً توسط خود افغانها اداره و تطبيق خواهد گرديد، برابر میکند. روند تدوین این بمنظور این طرح شده  تا مبني بر  پلانها و ابتکار های موجوده در  سطح جمعیتهای محلی و ولسوالیها در چارچوب استراتیژی انکشاف ملی گنجانيده شود. مقام ولایت و ریاست های مربوط سکتوری، شوراهای ولایتی، محلی، انکشافی، علما، زنان، جوانان، معیوبین و معلولین و شورای شاروالی، کوپراتیف های زراعتی را که پلانهای انکشاف جمعیت را تهیه نموده اند، حمايت کند.

برعلاوه شورای ولایتی و بخصوص شوراهای محلی ولسوالیها که تحت برنامه ASOP و USAID تمویل میگردد در تدوین این پلانهای انکشافی ولایتی و ولسوالیها فعالانه سهیم بودند.

هدف سهمگیری و مشارکت در طرح پلانهای انکشافي ولایتی و ولسوالیها اينست تا در طرح پلانهاي انکشافی ولسوالیها،  استراتیژیها، اولویتهای ریاست ها و وزارت خانه های مربوطه و به نظريات  مشاركين کلیدی دیگر توجه مبذول گردد تا پلان انكشافي جامع به سطح تمام ولايت ترتيب گردد. همچنان، روند پلانگذاری انكشافي ولایتی و ولسوالیها بمنظور ساختار پلانگذاری ملی از طريق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان اينست تا ارتباط روند فعالیتهای انکشافی در ولایت رابا دستآورد ها و مقاصد انکشافي استراتیژیک ملی تأمین کند.

ساختار پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیها قبل از آنکه روند پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیها تهیه گردد، اغاز گردیده بود كه تا برج سرطان سال ۱۹۹۰ پلانهای انکشافی ولسوالیها تهیه گردید. پلانها  و روند ترتيب ان مشكلاتی را اشكار ساخته كه قرار ذيل است:

 • در ارتباط جمعآوری معلومات درباره ولسوالی و ولایت یک دیتابیس وسیع وجود نداشت؛
 • عدم دسترسی به تمام جزئیات برنامه ها و پروژهای که توسط دونرها و موسسات بین المللی و ملی تمویل می گردد؛ و
 • در بعضی اوقات عدم تطابق پلان های وزارتخانه ها با پلان انکشافی ولایتی و با پلانهای دونرها.

همچنان در مورد موجودیت پلانهای متعدد، عدم هماهنگی بین اولویتهای مردم، دونر و حکومت مشکلات زیادی وجود داشت. و نیز در طول سالیان گذشته مشوره ها با مردم صورت گرفته، اولویتها تثبیت گردیده اما در تمویل و تطبیق اولویتهای مردم مشکلات زیادی وجود داشت.

هدف از اغاز روند پلانگذاری اینست تا  کاستیها و کمبودیهای موجوده پلانهای انکشافی ولایتی و ولسوالیها و تمام پلانهای را که تحت برنامه مختلف و توسط شوراهای متعدد و دونرهای متنوع موجود است با رشد فرصتها برای گفتگو و مذاکره بین جمعیتهای محلی و حکومت كه توسط روند مشوره به سطح ولایت ایجاد گردیده و مقاصد انکشافی استراتیژیک و پروژه های دارای حق اولویت را که بالای آن همه مشاركين در ولایت وولسوالیها توافق دارند، شناسایی گرديده و در مورد آن اقدام لازمه اتخاذ گردد.

این روند، پلانهای انکشافی ولسوالی و ولایتی موجود را به حیث عاملها و نظرها برای مباحثه و گفتگوی ضرورتهای انکشافي در ولایت و همچنان  شناسایی و انتخاب پروژه های  اولویت داده شده را با هم مرتبط میسازد.

چطور پلان انکشافی ولايتی و ولسوالیها طرح گرديد؟

پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیها از طریق یک روند مشورتی طرح ریزی گردید که در آن نماینده گان محلی،  نماینده گان ریاست های ولایتی و ولسوالیها، ادارات ملل متحد موجود در ولایت، مؤسسات غیر دولتي ملی و بین المللی، تمویل کننده گان محلی، تیم بازسازی ولایتی، ایساف، شورای ولایتی، شوراهای محلی، شوراهای انکشافی، شورای های زنان،  شورای جوانان، شورای معیوبین و معلولین، نهادهای جامعه مدنی، شورای علما، شورای عالی صلح ولایتی و دیگر مشاركين  فعال در امور  طرح پلان انکشافي ولایت میدان وردگ و ولسوالیها شرکت داشتند.

این روند طوری طرح شده  که پلان های انکشافي موجود در سطوح مختلف را که قبلاً در ولایات روی دست گرفته شده بود، پیگيري نمايد. طرح پلان انکشافی ولایتی و ولسوالیها روی عوامل ذيل بنایافته:

 1. استراتیژ یها و پلانهای ریاست های ولایتی و پلان موجود انکشافی ولایتی؛
 2. اولویتهای اهالي که در پلان انكشافي ولسوالي تنظيم شده اند؛
 3. اولويتهاي شهروندان كه در پلان شهري تنظيم شده اند؛ و
 4. اولویتهای گروپهای آسیب پذیر اجتماعی مانند کوچیها، مهاجرین، عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی، معیوبین و معلولین.

طرزالعمل تکمیل نمودن پلان انکشافی ولایت و ولسوالیها

شماره

جواز/ سرطان سال 1390

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۱

۲

۳

۴

جون/جولای سال 2011

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۰

جمع آوری تمام پلان ها به سطح ولایت و ترتیب آن به شکل دیتابیس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

جلسه اول در مورد پلان انکشافی ولایت و ولسوالیها با روسای سکتوری، USAID، آیساف و PRT و انتخاب تسهیل کننده گان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

در مورد پلان به ولسوالی سیداباد سفر و با ولسوال و همکارانش تدویر جلسه مشورتی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳

در مورد پلان به ولسوالی سیداباد سفر و با اعضای شوراهای انکشافی و محلی، کوپراتیفها و اعضای معارف تدویر جلسه مشورتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴

تدویر جلسه به منظور ترتیب پلان ولایتی و درین جلسه بشمول سکتور ها ساختن کمیته ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵

ارسال فارمت به منظور پروژه ها برای ریاست های سکتوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶

مرور پلان ولسوالیهای میدان شهر، جلریز و نرخ با روسای سکتوری و ترتیب پریزنتیش برای جلسه مشورتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷

جلسه مشورتی در مورد پلان با شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیفهای ولسوالیهای میدان شهر، جلریز و نرخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸

مرور پلان ولسوالیهای بهسودین و دایمیرداد با روسای سکتوری و ترتیب پریزنتیش برای جلسه مشورتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹

جلسه مشورتی در مورد پلان با شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیفهای ولسوالیهای بهسودین و دایمیرداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰

تدویر جلسه در مورد پلان بمنظور گرفتن نظر شورای زنان با گروپ جندر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

سرطان سال 1390

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

جون/جولای 2011

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

ترتیب پریزنتیشن در مورد جلسه مشورتی جندر با روسای سکتوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲

جلسه مشورتی در مود پلان با شورای زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳

مرور پلان ولسوالیهای چک و جغتو با روسای سکتوری و ترتیب پریزنتیش برای جلسه مشورتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴

جلسه مشورتی در مورد پلان با شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیفهای ولسوالیهای چک و جغتو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۵

جلسه مشورتی با UNAMA، ASGP/UNDP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

با اشتراک روسای سکتور پیشبرد امور تخنیکی پلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۷

ترتیب طرح پلان ولایتی بمنظور مرور و ارایه ان به والی صیب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸

مرور پلان ولایتی و شریک ساختن نظریات و پیشنهادات والی صاحب با روسای سکتوری و کنجانیدن انها در پلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۹

اماده نمودن پلان ولسوالیها برای مرور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰

تعیین نمودن بودجه تخمینی برای پروژه های پلان ولایتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۱

جلسه مشورتی در مورد پلان با جوانان، علما و معیوبین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲

نهایی کردن بخش اخری پلان ولایتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۳

کنجانیدن والی صیب در پلان ولسوالیها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۴

مرور بالای بخش عمومی پلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

سرطان/ اسد سال 1390

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۱

۲

۳

جولای سال 2011

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۵

تدویر جلسه در مورد پلان با شورای ولایتی میدان وردگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۶

کنجانیدن پیشنهادات اعضای شورای ولایتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۷

با اشتراک روسای سکتور کنجانیدن نظریات مردم در پلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۸

ایدیت پلان متذکره توسط والی صیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۹

رسانیدن اصلاحات متذکره توسط تیم کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

اسد سال 1390

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

جولای/اگست سال 2011

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۳۰

تدویر جلسه با روسای سکتور در مورد پروژه های پلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۱

مرور تخنیکی پروژه ها توسط روسای سکتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۲

رسانیدن اصلاحات توسط تیم کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

اسد سال 1390

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

اگست سال 2011

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۳۳

اماده ساختن 35 کاپی پلان برای جلسه عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۴

ترتیب نمودن پریزنتیشن ها برای جلسه عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۵

تدویر جلسه عمومی پلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۶

گنجانیدن نظریات اشتراکننده گان جلسه عمومی پلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۷

ترتیب طرح نهایی پلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۸

ارسال کاپی نهایی پلان به ارگانهای محلی، گرفتن مشوره های انها و گنجانیدن ان در پلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۹

اماده ساختن طرح نهایی پلان و گنجانیدن پیام ارگانهای محلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۰

چاپ پلان به شکل کتاب و توزیع ان به ادارات مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرورت برای ايجاد يک پلان انکشافی چه بود؟

بمنظور اینکه ما به ضروریات مردم محلی به سطح قریه جات و جمعیتهای ولسوالیها در وقت مناسب رسیده گی نمایم. ارایه دیدگاه واضح و روشن توسط خود مردم برای قریه جات با درنظرداشت اولویت های سکتورها، مشکلات پروژه ها و برنامه ها، تا ریاست های مربوط آن را برای تمویل به وزارتخانه های مربوطه خویش و همچنان برای تمویل کننده گان در محل در مرکز تقدیم نمایند.

ایجاد پلان انکشافی ولایتی که شامل پلان انکشافی و ولسوالیها نیز باشد و نیز از پلان های متعدد انکشافی جلوگیری نماید. پلان انکشافی ولایتی وولسوالیها باید حمایت عملی جمعیتهای محلی، حکومت، ریاست های سکتوری، ولسوالها، شوراهای محلی، شورای ولایتی، شوراهای انکشافی، تیم بازسای ولایتی و دیگر تمویل کننده گان را داشته باشد تا از یک طرف جوابگوی خواست مردم و از طرف دیگر اهداف استراتیژی انکشافی ملی و اهداف هزاره انکشافی را بدست آورده باشد.


چارت انتخاب اولويت ها از طرف جلساتی مشورتی به سطح ولايت و ولسواليها

 شماره

سکتور

کوپراتیف ها و شوراهای محلی و انکشافی ولسوالیها

شورای زنان ولسوالی

شورای علما

شورای معیوبین

شورای جوانان

تمام اولویت ها

سیداباد

نرخ

جلریز

میدان شهر

حصه اول بهسود

مرکز بهسود

دایمیرداد

چک

جغتو

سیداباد

نرخ

جلریز

میدان شهر

حصه اول بهسود

مرکز بهسود

دایمیرداد

چک

جغتو

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

۱

دفاع و امنیت

1

1

5

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

6

1

1

1

1

1

16

0

0

1

2

1

1

0

۲

حکومتداری

2

2

6

4

7

2

2

2

2

2

3

2

7

0

1

1

2

8

3

2

3

2

10

3

1

0

1

2

1

۳

معارف

3

3

1

3

4

3

3

3

3

2

2

2

3

3

6

2

3

2

2

3

2

1

7

11

1

0

1

0

0

۴

صحت وتغذیی

4

4

4

2

5

4

4

4

4

1

4

1

2

2

2

3

0

3

4

4

4

2

4

2

11

1

0

0

0

۵

زراعت

6

5

2

1

2

5

5

5

5

1

6

1

7

7

3

6

7

8

8

5

8

3

2

1

0

6

3

3

3

۶

زیربنا

5

6

3

6

3

7

6

6

6

4

5

4

5

1

7

4

5

5

6

8

6

1

0

2

3

4

7

2

1

۷

رشد اقتصادی

6

7

7

5

6

0

7

8

7

3

7

3

4

5

8

5

4

4

7

7

5

0

0

2

3

3

2

9

2

۸

مصونیت اجتماعی

8

6

6

8

7

8

8

8

8

1

8

1

8

7

4

8

7

7

5

8

8

2

0

0

1

1

2

4

11

 

 

سکتورهائیکه توسط مردم اولویت داده شده:

شماره

سکتورها

درجات اولویت

۱

سکتور دفاع و امنیت

درجه اول ۱۶ انتخاب

 

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

درجه دوم ۱۰ انتخاب

۲

سکتور معارف، فرهنگ، رسانها و سپورت

درجه سوم ۱۱ انتخاب

۴

سکتور صحت

درجه چهارم ۱۱ انتخاب

۵

سکتور زراعت و انکشاف دهات

درجه پنجم ۶ انتخاب

۶

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

درجه ششم ۷ انتخاب

۷

سکتور رشد اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی

درجه هفتم ۹ انتخاب

۸

سکتور مصونیت اجتماعی

درجه هشتم ۱۱ انتخاب

 

مجموعه تمام پروژه ها

 

یاداشت: ذیلاً خلاصه تمام پروژه  بسطح ولایت و ولسوالیها با مصارف مجموعی ارایه میگردد:

الف: مجموعه پروژه های ولایتی

شماره

سکتورها

تعداد پروژها

مجموع مصارف

1

دفاع و امنیت

11

$1440000

2

حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

16

$1839000

3

معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت

24

$15555000

4

صحت

8

$4520000

5

زراعت و انکشاف دهات

10

$1579000

6

زیربنا و منابع طبیعی

8

$71930000

7

رشد اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

18

$2443000

8

مصونیت اجتماعی

13

$4000000

مجموعه عمومی

108

$103306000

 

 

ب: مجموعه پروژه های ولسوالیها:

شماره

ولسوالی

تعداد پروژها

مجموع مصارف

1

سیداباد

81

$14778875

2

نرخ

72

$14088875

3

جلریز

64

$17078625

4

جغتو

59

$22278250

5

دایمیرداد

58

$9740000

6

چک

73

$17227125

7

حصه اول بهسود

61

$7482000

8

مرکز بهسود

72

$38210875

9

میدان شهر

75

$10083617

مجموعه عمومی

615

$150968242

 

 

مجموعه عمومي پروژه های ولسواليها و ولايت

مجموعه پروژه های ولایتي و ولسوالی ها

مجموعه پروژه ها

مجموع مصارف

722

$254274242

 

 


چهارچوب تطبيقی و ميکانيزم هماهنگی:

 1. تهیه و ترتیب نمودن پلان مدیریت حکومتداری بهتر؛
 2. تقویه مرکز هماهنگی بین ارگانهای امنیتی بمنظور تطبیق برنامه های دارای اولویت و ایجاد مراکز هماهنگی به سطح ولسوالیها؛
 3. ایجاد کمیته مرور این پلان انکشافی در هر سه ماه توسط ریاست های سکتوری، شورای ولایتی، کمیته انکشافی ولایت و تمویل کننده گان؛
 4. تهیه، ترتیب و تطبیق پلان منظم تمام جلسات با تمام جوانب ذیدخل؛
 5. تقویه و توسعه کمیته مفتشین داخلی و تطبیق سفارشات مفتشین داخلی و خارجی؛
 6. تهیه و ترتیب پروپوزل های تخنیکی همه جانبه؛
 7. ایجاد و تقویه کمیته تخنیکی؛
 8. تهیه، ترتیب و نگهداری دیتابیس منظم به شمول موضوعات شامل در این سند و نظارت بر تطبیق آن؛
 9. تدویر جلسه امنیتی با حضور نماینده گان شورای ولایتی، اعضای شورای محلی و روسایی سکتوری بخاطر تحلیل وضعیت امنیتی و پیشنهادات برای حل معضلات نا امنی در این ولایت؛
 10. ایجاد میکانیزم منظم با وزارت خانه های مرکزی بخاطر تقویت و تمویل برنامه ها و اولویت های مندرج در این سند؛
 11. ایجاد برنامه تحت نام (عدالت مردم) Citizen ‘s Justice تا تمام رؤسا به شمول مقام ولایت از طریق مطبوعات، جلسات رو برو با مردم، گذاشتن صندوق های شکایات و از طریق سروی های نظارت مردم آن را تحلیل و تجزیه نمایند و پیشرفت این پلان با آنها در جریان گذاشته شود؛
 12. ایجاد میکانیزم برای تجهیز ادارات دولتی و ارائه مشکلات مردم به تمام ادارات؛
 13. تقویه کمیته انکشافی ولایتی؛
 14. ایجاد کمیته ای منظم برای تعیین مجازات و مکافات تمام مامورین بخصوص در بخش های امنیتی؛
 15. تهیه و ترتیب ورکشاپ ها در مورد تطبیق پروژه ها؛
 16. ایجاد کمیته انسجام و هماهنگی معلومات و ارتباطات؛
 17. جلب حمایت سیاسی اعضای شورای ملی ولایت میدان وردگ برای تمویل پروژه های این سند؛
 18. تقویه کمیته هماهنگی بین قوه اجرایه و قوه قضائیه به سطح ولایت؛
 19. تقویه ولسوالیها و ایجاد هماهنگی بین ولسوالیها و ارگانهای زیربط دیگر در ولسوالیها؛ و
 20. سفر های متواتر کاری روساء ادارات ذیربط به تمام ولسوالیها  و شریک ساختن نظریات با مردم و تمویل کننده گان.

تشکیل تمام ادارات دولتی ولایت میدان وردگ

شماره

اداره

تشکیل

جنس

ریفورم

ملاحظات

نظامی

مامور

اجیر

موجود

کمبود

مذکر

مونث

رتب معاش

PRR

عادی

1

مقام ولایت

0

73

22

89

6

88

1

.

.

 

2

ریاست صحت عامه

0

60

25

85

0

84

1

.

.

 

3

ریاست ابیاری

0

13

18

31

0

31

0

.

.

 

4

ریاست اطلاعلات فرهنگ

0

9

4

13

0

12

1

.

.

 

5

ریاست امور زنان

0

12

5

17

0

10

7

.

.

 

6

ریاست انکشاف دهات

0

31

11

42

0

42

0

.

.

 

7

ریاست حج و اوقاف

0

21

92

113

0

113

0

.

.

 

8

ریاست محیط زیست

0

5

5

10

0

10

0

.

.

 

9

ریاست زراعت و مالداری

0

85

40

125

0

125

0

.

.

 

10

شاروالی

0

22

33

55

0

49

6

.

.

 

11

شورای ولایتی

0

3

2

5

0

5

0

.

.

 

12

ریاست عدلیه

0

32

18

50

0

50

0

.

.

 

13

ریاست کار امور اجتماعی

0

24

12

36

0

34

2

.

.

 

14

ریاست مخابرات

0

26

14

40

0

40

0

.

.

 

15

ریاست معارف

0

435

779

1214

0

1214

0

.

.

 

16

ریاست اقتصاد

0

6

5

11

0

11

0

.

.

 

17

ریاست معدن

0

13

6

19

0

19

0

.

.

 

18

ریاست مبارزه با حوادث

0

3

3

6

0

6

0

.

.

 

19

امریت پارکهای صنعتی

0

4

3

7

0

7

0

.

.

 

20

امریت سرحدات و قبایل

0

4

3

7

0

7

0

.

.

 

21

امریت کوچیها

0

2

2

4

0

4

0

.

.

 

22

امریت مهاجرین

0

8

5

13

0

13

0

.

.

 

23

مدیرت ثبت احوال نفوس

0

32

10

42

0

42

0

.

.

 

24

مدیرت برق

0

3

2

5

0

5

0

.

.

 

25

مستوفیت

0

44

9

53

0

53

0

.

.

 

26

سره میاشت

0

14

7

21

0

21

0

.

.

 

27

مدیرت انتخابات

0

4

4

8

0

8

0

.

.

 

28

امریت تلویزون

0

6

3

9

0

9

0

.

.

 

29

امریت فواید عامه

0

8

36

44

0

44

0

.

.

 

30

مدیرت جوانان

0

3

1

4

0

4

0

.

.

 

31

مدیرت ترانسپورت

0

4

3

7

0

7

0

.

.

 

32

مدیرت سپورت

0

2

2

4

0

4

0

.

.

 

33

مدیرت ارزاق

0

7

2

9

0

9

0

.

.

 

34

امریت احصایه

0

3

3

6

0

6

0

.

.

 

مجموعه

0

1021

1189

2204

6

2186

18

0

0

0

 

                                     
 

یاداشت: از تمام تشکیل ولایت 1854 نفر رتب معاش، 231 نفر PRR متباقی و 119 نفر مامورین عادی می باشد. تشکیلات قوماندانی امینه، اردو ملی، امنیت ملی، ارگانهای عدلی و قضایی درج جدول نمی باشد. تشکیل معلمینریاست معارف (۴۵۹۵)  نفر و کارمندان ساحوی و غیر دولتی ریاست صحت عامه (650) تن شامل جدول نیست.

نفوس، قریه جات و مساحت ولایت با تفکیک ولسوالیها

شماره

واحد اداری

قریه جات

نفوس

مساحت

فاصله از مرکز

1

میدان شهر

59

60758

346  کیلو متر مربع

35 کیلو متر

2

ولسوالی نرخ

172

91808

480 کیلو متر مربع

8 کیلو متر

3

ولسوالی جلریز

124

73614

1139 کیلومتر مربع

30 کیلومتر

4

ولسوالی جغتو

130

96729

1888 کیلومتر مربع

124 کیلو متر

5

ولسوالی سیداباد

190

177578

1029 کیلومتر مربع

35 کیلو متر

6

ولسوالی دایمیرداد (جلگه)

112

47372

1342 کیلومتر مربع

90 کیلومتر

7

ولسوالی چک

193

136280

1177 کیلومتر مربع

40 کیلو متر

8

ولسوالی حصه اول بهسود

383

41111

1325 کیلومتر مربع

55 کیلو متر

9

ولسوالی مرکز بهسود

871

161306

2186 کیلومتر مربع

113 کیلو متر

مجموعه

2234

886556

10912 کیلومتر مربع

 

 

 

ارزيابی پروژه هائيکه شامل پلانهای ولايتی می باشد.

شماره

واحد اداری

پلان ها

تمام پروژه ها

پروژهای تکمیل شده

پروژه های زیر کار

پروژه های باقی مانده

ملاحظات

۱

میدان شهر

بودجه والی بر اساس اجراآت (PBGF)

0

0

0

0

 

۲

استراتيژي انكشافي ملي افغانستان ANDS

15

4

0

11

 

۳

بودجه انكشافي مردم PDF

7

4

0

3

 

۴

پلان انکشافی ولسوالی (DDA/DDP)

64

19

0

45

 

۵

پلان انكشافي ولايت PDP

42

14

0

28

 

 

 

مجموعه

128

41

0

87

 

1

ولسوالی جلریز

بودجه انکشافی مردم (PDF)

4

1

0

3

 

2

ستراتیژِی انکشافی ملی افغانستان ANDS

7

0

0

7

 

3

پلان انکشافی ولسوالی (DDA/DDP)

35

0

0

35

 

4

پلان انکشافی ولایتی (PDP)

11

1

0

10

 

 

 

مجموعه

57

2

0

55

 

1

ولسوالی نرخ

بودجه انکشافی مردم (PDF)

4

1

0

3

 

2

ستراتیژِی انکشافی ملی افغانستان

7

4

0

3

 

3

پلان انکشافی ولسوالی (DDA/DDP)

35

0

0

35

 

4

پلان انکشافی ولایتی (PDP)

11

1

0

10

 

 

 

مجموعه

57

6

0

51

 

1

ولسوالی سیداباد

بودجه انکشافی مردم (PDF)

۱۸

۲

۰

۱۶

 

2

بودجه به اساس اجراآت والی (PBGF)

۳

۳

۰

۰

 

3

پلان انکشافی ولسوالی (DDA/DDP)

۳۱

۵

۱

۲۵

 

4

پلان انکشافی ولایتی(PDP)

۱۷

۰

۵

۱۲

 

5

پروگرام ارایه خدمات ولسوالی(DDP)

۲۰

۷

۰

13

 

 

 

مجموعه

۸۹

۱۷

۶

66

 

1

ولسوالی دایمیرداد (جلگه)

بودجه انکشافی مردم (PDF)

1

1

0

0

 

2

ستراتیژِی انکشافی ملی افغانستان

7

1

0

6

 

3

پلان انکشافی ولسوالی (DDA/DDP)

97

12

0

85

 

4

پلان انکشافی ولایتی (PDP)

37

13

0

24

 

 

 

مجموعه

142

27

0

115

 

1

ولسوالی جغتو

بودجه انکشافی مردم (PDF)

19

0

0

19

 

2

ستراتیژِی انکشافی ملی افغانستان

11

3

0

8

 

3

پلان انکشافی ولسوالی (DDA/DDP)

0

0

0

0

 

4

پلان انکشافی ولایتی (PDP)

20

9

1

10

 

 

 

مجموعه

50

12

1

37

 

1

ولسوالی چک

بودجه انکشافی مردم (PDF)

31

1

0

30

 

2

ستراتیژِی انکشافی ملی افغانستان

12

2

0

10

 

3

پلان انکشافی ولسوالی (DDA/DDP)

95

11

0

84

 

4

پلان انکشافی ولایتی (PDP)

24

7

0

17

 

 

 

مجموعه

162

21

0

141

 

1

ولسوالی حصه اول بهسود

بودجه انکشافی مردم (PDF)

13

13

0

0

 

2

ستراتیژِی انکشافی ملی افغانستان

9

3

0

6

 

3

پلان انکشافی ولسوالی (DDA/DDP)

30

3

0

27

 

4

پلان انکشافی ولایتی (PDP)

40

13

0

27

 

 

 

مجموعه

92

32

0

60

 

1

ولسوالی مرکز بهسود

بودجه انکشافی مردم (PDF)

9

5

0

4

 

2

ستراتیژِی انکشافی ملی افغانستان

10

3

0

7

 

3

پلان انکشافی ولسوالی (DDA/DDP)

101

9

0

92

 

4

پلان انکشافی ولایتی (PDP)

37

12

0

25

 

 

 

مجموعه

157

29

0

128

 

                   
 

 

مجموع پروژه ها

تمام پروژه ها

پروژهای تکمیل شده

پروژه های زیر کار

پروژه های باقی مانده

934

187

7

740

 

 


ارزيابی پروژه هائيکه خارج از پلان های ولايتي اجرا گرديد اند

شماره

ولسوالی

ریاست/ اداره

تمام پروژه ها

پروژه های تکمیل شده

پروژه های زیر کار

پروژه های لا اجرا

۱

ولسوالی سیدآباد

ریاست صحت عامه

۷

۷

۰

۰

۲

ریاست معارف

۷

۳

۴

۰

۳

ریاست زراعت

۱۵

۱۱

۴

۰

۴

ریاست انکشاف دهات

۵۹

۵۸

۱

۰

۵

ریاست فواید عامه

۳

۱

۲

۰

۶

ریاست سره میاشت

۷

۷

۰

۰

۷

ریاست مبارزه با حوادث

۲

۲

۰

۰

 

مجموعه

۱۰۰

۸۹

۱۱

۰

1

ولسوالی نرخ

USAID

۵۲

۴۳

۱

۸

2

آیساف

۳۲

۱۲

۱

۱۹

3

ریاست مخابرات

۲

۲

0

0

4

ریاست انکشاف دهات

۲۱

۱۸

۰

۳

5

ریاست زراعت و مالداری

۱۸

۱۵

۰

۳

6

هلال احمر افغانی

۸

۸

0

0

7

ریاست معارف

۱۰

۶

۱

۳

 

مجموعه

۱۴۳

۱۰۴

۳

۳۶

1

میدان شهر

USAID

20

16

3

1

2

آیساف

67

36

4

27

3

سكتور انكشاف دهات

24

24

0

0

4

سكتور مصونيت اجتماعي

10

10

0

0

 

مجموعه

121

86

7

28

1

ولسوالی جلریز

پروژه های یو اسی آی دی

42

35

0

7

2

پروژه های آیساف

86

53

2

31

3

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

5

5

0

0

4

سکتور زراعت و انکشاف دهات

25

25

0

0

5

سکتور معارف

5

5

0

0

6

سکتور مصونیت اجتماعی

24

24

0

0

 

مجموعه

187

147

2

38

1

ولسوالی جغتو

ریاست کار و امور اجتماعی

1

1

0

0

2

ریاست معارف

5

1

4

0

3

ریاست زراعت

3

3

0

0

4

سکتور حکومتداری

2

2

۰

0

5

ریاست مبارزه با حوادث

1

1

0

0

 

مجموعه

12

8

4

0

1

ولسوالی دایمیرداد

سکتور حکومتداری

5

5

0

0

2

سکتور معارف

5

1

4

0

3

سکتور صحت

3

3

0

0

4

سکتور زراعت و انکشاف دهات

3

3

0

0

5

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

3

3

0

0

6

سکتور مصونیت اجتماعی

1

1

0

0

 

مجموعه

20

16

4

0

1

ولسوالی چک

ریاست کار و امور اجتماعی

1

1

0

0

2

ریاست معارف

13

4

9

0

3

ریاست زراعت

3

3

0

0

4

ریاست عدلیه

2

2

0

0

5

اداره مبارزه با حوادث

2

2

0

0

6

تیم بازسازی ولایتی

4

1

0

3

 

مجموعه

25

13

9

3

1

ولسوالی مرکز بهسود

سکتور حکومتداری

5

5

0

0

2

سکتور معارف

16

5

11

0

3

سکتور صحت و تغذیه

8

8

0

0

4

سکتور زراعت و انکشاف دهات

18

18

0

0

5

سکتور زیربنا و منابع طبیع

11

3

8

0

6

سکتور مصونیت اجتماعی

2

2

0

0

 

مجموعه

60

41

19

0

1

ولسوالی حصه اول بهسود

سکتور حکومتداری

5

5

0

0

2

سکتور معارف

10

2

7

1

3

سکتور صحت و تغذیه

3

2

1

0

4

سکتور زراعت و انکشاف دهات

21

21

0

0

5

سکتور زیربنا و منابع طبیع

12

11

1

0

6

سکتور مصونیت اجتماعی

2

2

0

0

 

مجموعه

53

43

9

1

 

 

شماره

مجموعه عمومی

تمام پروژه ها

پروژه های تکمیل شده

پروژه های زیر کار

پروژه های لا اجرا

۷۲۱

۵۴۷

۶۸

۱۰۶

 

 


جدول  اشتراک کننده گان در جلسات مشورتی

شماره

جلسات با شوراها و واحد اداری

 

اشتراک کننده گان

 

 

 

مجموعه

ولایتی

علما

کوپراتیفها

محلی

انکشافی

زنان

معیوبین

جوانان

روسای ادارات

دونران

شورای صلح

1

ولسوالی سیداباد

1

0

3

5

40

10

16

7

32

7

4

125

2

ولسوالی نرخ

1

2

6

17

1

13

8

6

10

4

3

71

3

ولسوالی جلریز

1

10

5

11

11

22

8

1

8

5

7

89

4

ولسوالی چک

1

1

0

8

0

20

0

5

12

3

8

285

5

ولسوالی جغتو

1

0

2

14

3

9

0

0

11

2

10

52

6

ولسوالی دایمیرداد

1

0

0

17

0

20

0

2

6

2

12

60

7

ولسوالی حصه اول بهسود

1

3

0

16

0

13

0

0

9

3

5

50

8

ولسوالی مرکز بهسود

1

3

0

32

0

23

0

0

13

1

4

77

9

میدان شهر

1

5

1

15

5

20

16

9

14

3

15

104

مجموعه

9

24

17

135

60

150

48

30

115

30

68

913

 

 

اعضای رياست های سکتوری که در ايجاد اين پلان سهيم بودند

شماره

اسم

وظیفه اصلی

ارگان

وظیفه در سکتور

امضاء

الف: سکتور دفاع و امنیت

1

عبدالقیوم باقی زوی

قوماندان امنیه

قوماندانی امنیه

رئیس سکتور

 

2

فضل الرحمان سالارزی

رئیس امنیت ملی

ریاست امنیت ملی

عضو سکتور

 

3

نجیب الله شیرزاد

مدیر مواد مخد

مدیریت مواد مخدر

عضو سکتور

 

4

فضل الله تراب

مدیر سرحدات قوام

مدیریت اقوام و قبایل

عضو سکتور

 

5

حاجی محمد آمان

مدیر کوچی ها

مدیریت کوچیها

عضو سکتور

 

6

الف اشکلی

رئیس

تیم بازسازی ولایتی

عضو سکتور

 

ب: سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

1

محمد امین صالح

رئیس

ریاست عدلیه

رئیس سکتور

 

2

محمد شاه ظریف

رئیس

محکمه

عضو سکتور

 

3

عبدالاحد معان

معاون

څارنوالی استناف

عضو سکتور

 

4

عجب خان سریاک

رئیس

څارنوالی نظامی

عضو سکتور

 

5

داکتر محمد ایاز

رئیس

څارنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی

عضو سکتور

 

6

الحاج پیرمحمد امرخیل

رئیس

ریاست مالی و اداری

عضو سکتور

 

7

رحیم الله رحمتی

رئیس

ریاست حج و اوقاف

عضو سکتور

 

8

همیشه گل ابراهیمزی

کارشناس

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری

عضو سکتور

 

9

نعمت الله وردگ

امر دفتر

کمیسیون مستقل انتخابات

عضو سکتور

 

10

محمد حضرت جانان

رئیس

شورای ولایتی

عضو سکتور

 

ج: سکتور معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت

1

فضل الرحمن طارق

رئیس

ریاست معارف

رئیس سکتور

 

2

محمد قابل همدرد

رئیس

ریاست اطلاعات و فرهنگ

عضو سکتور

 

3

اسلام حسینی

رئیس

ریاست کار و امور اجتماعی

عضو سکتور

 

4

عبدالجمیل شیرانی

رئیس

ریاست اقتصاد

عضو سکتور

 

5

عین الله

آمر

امریت المپیک

عضو سکتور

 

6

محمد حضرت جانان

رئیس

شورای ولایتی

عضو سکتور

 

د: سکتور صحت

1

داکتر فاروق مخلص

رئیس

ریاست صحت عامه

رئیس سکتور

 

2

انجنیر محمد انور

رئیس

ریاست آبیاری

عضو سکتور

 

3

بهادر خان منگل

رئیس

سره میاشت

عضو سکتور

 

4

فضل الرحمن طارق

رئیس

ریاست معارف

عضو سکتور

 

5

مهتاب جعفری

رئیس

ریاست امور زنان

عضو سکتور

 

6

جان محمد حکمتجو

رئیس

ریاست انکشاف دهات

عضو سکتور

 

7

عبدالجمیل شیرانی

رئیس

ریاست اقتصاد

عضو سکتور

 

8

محمد حضرت جانان

رئیس

شورای ولایتی

عضو سکتور

 

هـ : سکتور زراعت و انکشاف دهات

1

انجنیر فضل عمر

رئیس

ریاست زراعت و مالداری

رئیس سکتور

 

2

جان محمد حکمتجو

رئیس

ریاست انکشاف دهات

عضو سکتور

 

3

عبدالولی ارمانی

رئیس

ریاست محیط زیست

عضو سکتور

 

4

محمد انور

رئیس

ریاست آبیاری

عضو سکتور

 

5

مهتاب جعفری

رئیس

ریاست امور زنان

عضو سکتور

 

6

محمد حضرت جانان

رئیس

شورای ولایتی

عضو سکتور

 

و : سکتور زیربنا و منابع طبیعی

1

انجنیر محمد داود

آمر

آمریت فواید عامه

رئیس سکتور

 

2

فضل الرحمی

رئیس

ریاست مخابرات

عضو سکتور

 

3

محمد انور

رئیس

ریاست آبیاری

عضو سکتور

 

4

نورمحمد

رئیس

شاروالی میدانشار

عضو سکتور

 

5

محمد صدیق

مدیر

مدیریت برق

عضو سکتور

 

6

فضل باری

مدیر

آمریت معادن

عضو سکتور

 

7

عبدالولی ارمانی

رئیس

اداره محیط زیست

عضو سکتور

 

ز: سکتور رشد اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی

1

عبدالجمیل شیرانی

رئیس

ریاست اقتصاد

رئیس سکتور

 

2

عبدالولی ارمانی

رئیس

اداره محیط زیست

عضو سکتور

 

3

محمد موسی فیضی

رئیس

مستوفیت

عضو سکتور

 

4

رحمت الله

سرپرست

امریت احصائیه

عضو سکتور

 

5

 

 

اداره جوازنامه

عضو سکتور

 

6

نجیب الله شیرزاد

مدیر

اداره مبارزه با مواد مخدر

عضو سکتور

 

ح: سکتور مصونیت اجتماعی

 

اسلام حسینی

رئیس

ریاست کار و امور اجتماعی

رئیس سکتور

 

 

مهتاب جعفری

رئیس

ریاست امور زنان

عضو سکتور

 

 

رحیم الله رحمتی

رئیس

ریاست حج و اوقاف

عضو سکتور

 

 

بهادر خان منگل

رئیس

ریاست سره میاشت

عضو سکتور

 

 

نجیب الله

رئیس

اداره مبارزه با حوادث

عضو سکتور

 

 

حاجی محمد آمان

آمر

آمریت کوچیها

عضو سکتور

 

 

فضل الله تراب

مدیر

مدیریت سرحدات

عضو سکتور

 

 

حاجی محمد حضرت جانان

رئیس

شورای ولایتی

عضو سکتور

 

 

ایمیل امرخیل

مدیر

مدیریت جوانان

عضو سکتور

 

 

محمد شفیق دقیق

رئیس

ریاست مهاجرین و عودت کننده گان

عضو سکتور

 

 

 

خلاصه پروگرام ها

برنامه های ذیل در بین سال های 1388 و 1390 در ولایت میدان وردگ اغاز گردیده است که خلاصه آنها ذیلاً ارایه میگردد:

1- پلان انکشافی ولایتی (PDP)

پلان انکشافی ولایتی هر سال توسط ریاست سکتوری مقام ولایت میدان وردگ تهیه میگردد که بخاطر بهبود معیشت و کاهش فقر با ایجاد نمودن شغل و مساعد ساختن زمینه کار از طریق فعال ساختن سکتور خصوصی و یا انتفاعی و تشویق متشبسین خصوصی و ایجاد هماهنگی بین سکتور خصوصی و دوایر دولتی و همچنان تشویق متشبثین خصوصی تا از سرمایه شان در انکشاف کشور خویش سهم بگیرند و پروژه های انکشافی و اجتماعی را تمویل نمایند، تطبیق میگردد. برای معلومات بیشتر در ضمایم پلان عمومی مراجعه نمائید.

2- شورای انکشافی ولسوالی (DDA)

پلان شورای انکشافی ولسوالیها که توسط ریاست انکشاف دهات تهیه گردیده برای تامین رفاه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جوامع روستايی بویژه مردم فقیر و اسیب پذیر و در عین حال ترغیب، ادغام و انضمام جوامع روستایی در اقتصاد ملی میباشد، (داشتن یك جامعه سالم، قوي، مستقل، مرفه، داراي عدالت اجتماعي، ارزش هاي دموكراتيك، انكشاف یافته و عاري از هر نوع تعصبات) تهیه و ترتیب گردیده. برای معلومات بیشتر به ضمایم پلان عمومی مراجعه نمائید.

3- برنامه حاکمیت حکومتداری محلی افغانستان (ASGP)

برنامه حاکمیت حکومتداری محلی افغانستان از طرف موسسه پروگرام انکشاف ملل متحد (UNDP) تمویل می گردد و توسط اداره مستقل ارگانهای محلی تطبیق میگردد. هدف این برنامه ارایه خدمات بهتر برای ولایت، شورای ولایتی و ولسوالیها است و ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی ساحوی است.  از طریق این برنامه در ولایت میدان وردگ چهار مشاورین کار میکند که از آن جمله سه مشاورین در مقام ولایت و یک مشاور در شاروالی میدانشهر کار می نماید. برای معلومات بیشتر به ضمیمه این برنامه مراجعه نمائید.

4- اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا ( USAID)

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا که از طرف مردم آن کشور حمایه می شود از سال 1381 به این طرف در ولایت میدان وردگ فعالیت دارند و پروژه های زیادي را انجام داده است که فعلاً هم برنامه های مختلف کار شان جریان دارد مانند: CADG, ASGP, RAM UP, CHEF, ASOP، PBGF و پروگرام های دیگر که به ذیلاً تشریح می گردد:

 

 

 

الف: بودجه مبنی بر اجراآت والی (PBGF)

پروگرام PBGF از طرف USAID تمویل و توسط The Asia Foundation (TAF) تطبیق میگردد. در این پروگرام برای هر ولایت بخاطر اجراآت والی ماهانه 25،000 دالر تعین گردیده که در سال گذشته ولایت میدان وردگ در کتگوری اول حساب گردید. برای معلومات بیشتر در ضمایم پلان عمومی به پروگرام PBGF مراجعه نمائید.

ب: برنامه توسعه اجتماعی افغانستان (ASOP)

برنامه توسعه اجتماعی افغانستان به کومک اداره انکشاف بین المللی آیالات متحده امریکا به همکاری اداره مستقل ارگانهای محلی تطبیق میگردد. به اساس این برنامه در هر ولسوالی از 30 – 50 شورای مردمی ایجاد میگردد که اعضای این شوراها، علمای دین و بزرگان قوم می باشد که مجموعاً به 301 نفر میرسد.

ج: پروگرام حمایوی شاروالی های زون شرق افغانستان(RAM UP)

پروگرام حمایوی شاروالی های زون شرق افغانستان از طرف اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده تمویل و توسط موسسه DAI/ICMA تطبیق میگردد. اهداف عمده این پروگرام، ارتقای ظرفیت مامورین شاروالی ها، خدمات پروژی که سالانه یک ملیون دالر بودجه دارد و همکاری درمورد ازدیاد عواید شاروالیها. این پروگرام تا حال در ولایت میدان وردگ 1100 متر جوی و پلچک اعمار نموده و همچنان از میدان شهر کثافات را جمع آوری نموده اند.

د: برنامه پروژه های کوچک سفیر ایالات متحده امریکا جهت حمایت تساوی جندر در افغانستان (ASGP)

این برنامه از طرف اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تمویل و توسط موسسه CAI تطبیق میگردد، هدف عمدة این برنامه ظرفیت سازی نهادهای اجتماعی است که برای زنان افغانستان پروژه های زنبورداری، پرورش مواشی، مربع سازی، چرمه دوزی، صنایع دستی، ترشی سازی، کورس های کمپیوتر و سواد اموزی، کمپاین طرز نگهداری مواشی، فارم های مرغ داری و گرین هاوس تمویل می نمایند.

هـ : پروگرام انکشاف اجتماعی (CDP)

پروگرام انکشاف اجتماعی از طرف اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تمویل و توسط موسسه گروپ انکشاف اسیای مرکزی (CADG) تطبیق میگردد. هدف این پروگرام پیدا کردن زمینه کار برای مردم بیکار و همچنان ارایه خدمات ساختمانی برای اهالی می باشد، این پروگرام از یک سال بدینسو در ولایت میدان وردگ فعال گردیده که روزانه برای 800 نفر زمینه کار را مساعد نموده است.

و: برنامه عرضه خدمات به ولسوالی ها (DDP)

برنامه عرضه خدمات به ولسوالی ها از طرف USAID تمویل و برای تقویت حکومتداری در ولسوالیها تطبیق میگردد در ولایت میدان وردگ این پروگرام تنها در دو ولسوالی سیداباد و جلریز فعالیت نموده اند. در این پروگرام برای بهتر ساختن حکومتداری ولسوالی سه چیز در نظر گرفته شده است: 1. معاش حق الخطر برای مامورین ، 2. یک مقدار پول بخاطر خریداری تجهیزات 3. پول برای پروژه های انکشافی.  برای معلومات بیشتر به ضمایم پلان عمومی مراجعه نمائید.

ز: پروگرام نگهداری تولیدات زراعتی افغانستان (AVIPA)

این برنامه از طرف اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تمویل و توسط موسسه IRD تطبیق می شود. هدف عمده این پروگرام نگهداری محصولات زراعتی است که به فصل آینده یا به سال اینده نگهداری شود. توسط این برنامه برای مردم فارم ها و گدام های مناسب اعمار گردیده که میوه جات و یا دیگر محصولات خودرا به سال اینده نگهداری نمایند.

ح: برنامه فراهم نمودن سهولت های تعلیم و صحت (CHEF)

این برنامه از طرف اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تمویل و توسط موسسه IOM تطبیق میگردد، هدف عمده این برنامه ایجاد سهولیت های در بخش های تعلیم و صحت برای دولت افغانستان است، از طریق این برنامه در ولایت میدان وردگ پروژه ساختمانی دارالعلوم زیر کار است.

 

5- پروگرام  های انکشاف دهات:

 

 

الف: برنامه ملی راه سازی روستایی (NRAP)

برنامه ملی راه سازی روستایی (NRAP) در سال ۱۳۸۱ به منظور کمک به مردم دهات در امر احیا و بازسازی زیربنا ها و فراهم نمودن زمینه کاریابی برای کارگران آغاز گردیده بود، که از طرف وزارت انکشاف دهات در ولایات تطبیق میگردد و برای اهداف ذیل کار می نمایند:

 • آماده ساختن زمینه کاری برای کوتا مدت؛ و
 • ترتیب نمودن میکانیزم منظم برای تنظیم ساختمان ها عامه و تقویه نمودن سکتور خصوصی.

ب: برنامه ملی تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری (Ru-WatSIP)

وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد که برای پیش از ۱۵ میلیون روستانشینان کشور خدمات آبرسانی (روزانه برای هر فرد مقدار ۲۵ لیتر آب آشامیدنی صحی) و حفظ الصحه محیطی را در پنج سال آینده فراهم نماید. که در ولایت میدان وردگ تحت رهنمایی ریاست انکشاف دهات برای هدف ذیل کار می نمایند:

 • رساندن آب پاک، تعلیم در مورد نظافت، پاکی و صحت برای مردم.

ج: برنامه ملی رشد و انکشاف منطقوی (NABDP)

برنامه ملی رشد و توسعه منطقوی به منظور حمایت و بازسازی فعالیت های اساسی دولت و تاسیسات جامعه مدنی و احیای مجدد زیر بناهای مهم دهات، تشویق فعالیت های رشد اقتصاد و عایدات و بهبود پروسه دسترسی به خدمات اجتماعی در محدوده چارچوب استراتیژی انکشافی ملی طرح و تنظیم شده است. که به اهداف ذیل کار می نمایند:

 • ارایه کمک های عاجل؛
 • بلند بردن ظرفیت اشخاص و ادارات؛
 • تطبیق پروژه ها در اوقات کوتا، متوسط و طولانی؛ و
 •  تقویه اقتصاد محلی و پیدا نمودن زمینه کار برای دیگران.

د: پروگرام انکشافی صنایع محلی افغانستان(AREDP)

برنامه انکشافی صنایع محلی افغانستان که از طرف بانک جهانی تمویل میگردد در سال 2007 از طرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای وزارت احیا انکشاف دهات منظور گردید که اولاً در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان جولای در سال 2009 به شکل امتحانی تطبیق گردید که 20 کمیته یا شوراها را زیر پوشش گرفت. پس از ولسوالی جبل السراج این پروسه در 9 ولایت افغانستان (پروان، ننگرهار، بامیان، بلخ، هرات، کندهار، دایکندی، ارزگان و هلمند) در سال 2010 شروع گردید که حالا تمام ولایت افغانستان را زیر پوشش خود گرفته است. هدف این پروسه رشد اقتصاد مردم و بلند بردن عایدات شان است. که این برنامه هم مانند برنامه های دیگر تحت رهنمایی ریاست احیا و انکشاف دهات تطبیق میگردد.

هـ : برنامه همبستگی ملی (NSP)

برنامه همبستگی ملی با همکاری مقدماتی بانک جهانی و انجمن توسعه بین المللی توسط دولت انتقالی افغانستان در سال ۱۳۸۲ ایجاد گردید. هدف اساسی این برنامه کاهش فقر و ایجاد نهاد ها و ادارات محلی است که توسط مردمان روستائی ایجاد و امور مربوط به آن به پیش برده می شود. که به شکل ولایات دیگر در ولایت میدان وردگ هم تحت رهنمایی ریاست احیا و انکشاف دهات تطبیق میگردد.

6- برنامه های صلح

شش برنامه صلح که از طرف والی ولایت میدان وردگ برای توضیح نقش و مسؤلیت های تمام اقشار جامعه در تامین صلح در ولایت ایجاد گردیده که تا فعلاً از آن جمله سه برنامه ارایه گردیده و باقی ان تحت کار است که تمام برنامه ها را ذیلاً تشریح می نمایم:

الف: د سولی تکری (چادر صلح)

سولی تکری پروگرام اولی برای صلح بود که هدف این پروگررام نقش و مسؤلیت شناسی ماداران و خواهران در مورد صلح بوده که بتاریخ 17 حوت سال 1389 در ولایت میدان وردگ از طرف مقام ولایت به همکاری ریاست امور زنان، دفتر صلح و ایساف دایر گردید، به تعداد 1500 زنان وطندوست در این پروگرام اشتراک کرده بود. از طریق این برنامه برای خواهران، مادران و زنان وطندوست پیام صلح رسانیده شد و همچنان یک کتاب بنام سولی تکری به تعداد 2000 جلد چاپ و برای خواهران توزیع گردید.

ب: د سولی قلم (قلم صلح)

برنامه سولی قلم که بتاریخ 10 حمل 1390 در ولایت میدان وردگ از طرف مقام ولایت و ریاست معارف به همکاری PRT و ایساف دایر گردید به تعداد 5000 تن استادان، معلمین و شاگردان بشمول معین تعلیمات اسلامی وزارت محترم معارف، PRT و ایساف اشتراک نموده اند. هدف این برنامه نقش و مسولیت شناسی معلمین، شاگردان و شایقین معارف در مورد صلح بود. والی ولایت میدان وردگ پیام صلح را برای انها تشریح نمود. و همچنان از طرف مقام ولایت بنام (سولی قلم) یک کتاب به تعداد 1000 جلد که در مورد صلح بود، چاپ و توزیع گردید.

ج: د سولی نیالگی (درخت صلح)

برنامه سولی نیالگی که بتاریخ 18 حمل 1390 در ولایت میدان وردگ از طرف مقام ولایت و ریاست زراعت و مالداری به همکاری PRT و آیساف دایر گردید به تعداد 2000 دهایقین، اعضای شوراهای انکشافی ولسوالیها بشمول معین وزارت زراعت و آبیاری، PRT و ایساف اشتراک کرده بود. هدف این برنامه نقش و مسولیت شناسی دهقانان، اعضای شوراهای انکشافی و محلی در مورد صلح بود. به همین ترتیب از طرف مقام ولایت برای دهقانان یک کتاب بنام د سولی نیالگی به تعداد 1000 جلد چاپ و توزیع گردید.

د: سولی منبر (منبر صلح)

برنامه سولی منبر که بتاریخ 8 رمضان در ولایت میدان وردگ از طرف مقام ولایت و ریاست حج و اوقاف به همکاری PRT و آیساف در آینده نزدیک دایر میگردد که در آن به تعداد 1500 علما، ملا امامان مساجد و استادان مدارس دینی اشتراک خواهند کرد. هدف این برنامه نقش و مسولیت شناسی علما، ملا امامان مساجد و استادان مدارس دینی در مورد صلح است. به همین ترتیب از طرف مقام ولایت برای علما، ملا امامان و استادان مدارس دینی یک کتاب بنام (د سولی منبر) به تعداد 2000 جلد هم چاپ و توزیع خواهد شد.

هـ : سولی پټکی (لنگی صلح)

برنامه سولی پټګی در ولایت میدان وردگ از طرف مقام ولایت و ریاست های سکتوری به همکاری ایساف و PRT در آینده دایر میگردد به تعداد ۱۵۰۰ بزرگان قوم، موی سفیدان و غیره اشتراک می نمایند. هدف این برنامه رساندن پیام صلح و نقش و مسولیت شناسی بزرگان قوم و موی سفیدان در مورد صلح است. و همچنان از طرف مقام ولایت یک کتاب بنام (سولی پتگی) برای اشتراک کننده گان این برنامه به تعداد 2000 جلد چاپ و توزیع میگردد.

و: سولی سندره (آهنگ صلح)

برنامه سولی سندره در ولایت میدان وردگ از طرف مقام ولایت و ریاست اطلاعات و فرهنگ و مدیریت جوانان به همکاری ایساف و PRT در آینده دایر میگردد به تعداد 1500 جوانان (مذکر و مونث)  بشمول معین جوانان اشتراک می نمایند. هدف این برنامه رساندن پیام صلح و نقش و مسولیت شناسی جوانان در مورد صلح است. و همچنان از طرف مقام ولایت میدان وردگ یک کتاب بنام (سولی سندره به تعداد 2000 جلد برای اشتراک کننده گان این برنامه چاپ و توزیع می گردد.